Wet wijziging premieheffing boven-65-jarigen

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 09-05-2006

Wet van 22 december 1993, tot intrekking van de Wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW en wijziging van enkele andere sociale zekerheidswetten en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964, in verband met de handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW en invoering premiebetaling Algemene Weduwen- en Wezenwet dan wel Algemene Nabestaandenwet voor boven-65-jarigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht voor de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet structureel te handhaven en premiebetaling Algemene Weduwen- en Wezenwet dan wel Algemene Nabestaandenwet voor boven-65-jarigen in te voeren en in verband daarmee het tarief van de inkomstenbelasting en de loonbelasting aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Vervallen per 10-05-2006]

De Wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW wordt ingetrokken.

Artikel IX

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel X

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging premieheffing boven-65-jarigen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina