Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 11, vierde lid, onderdelen b en d, en artikel 13 van de Wet verplaatsing mestproductie;

Gezien de adviezen van het Produktschap voor Veevoeder, het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor zover zich met betrekking tot het bedrijf waarvandaan wordt verplaatst of het bedrijf waarheen wordt verplaatst wijzigingen hebben voorgedaan welke gevolgen kunnen hebben voor de omvang van het mestproductierecht of van het niet-gebonden mestproductierecht dan wel welke gevolgen kunnen hebben voor wat betreft de persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen, die onderscheidenlijk dat aanspraak op het mestproductierecht kan maken, wordt hiervan door de betrokkenen uiterlijk tegelijk met de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, of 10, eerste lid, van de wet, melding gedaan aan de Dienst Regelingen, met gebruikmaking van een daartoe door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vastgesteld formulier, dat overeenkomstig de daarbij aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

  • 2 Bij het in het eerste lid bedoelde formulier worden alle documenten overgelegd welke in het formulier worden gevraagd.

  • 3 Indien op grond van de bij of krachtens het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet gestelde regelen een kortere termijn geldt voor de in het eerste lid bedoelde melding, dan geschiedt, in zoverre in afwijking van het eerste lid, de melding binnen die termijn.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Naast de op grond van de wet en de daarop berustende bepalingen te verstrekken gegevens, verstrekken de betrokkenen bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, of 10, eerste lid, van de wet alsmede de derde-belanghebbenden, bedoeld in artikel 12 van de wet, op verzoek van de Dienst Regelingen alle gegevens welke het nodig heeft ter uitvoering van de wet.

  • 2 Door de betrokkenen en derde-belanghebbenden worden in hun administratie de gegevens bijgehouden en de documenten bewaard waaruit de juistheid van de op grond van de wet en de daarop berustende bepalingen verstrekte gegevens blijkt, en wel tot vijf jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de gegevens werden verstrekt.

  • 3 Onverminderd de voorgaande bepalingen houdt de producent ter uitvoering van de wet met betrekking tot het bedrijf waarheen wordt verplaatst, een administratie bij overeenkomstig artikel 13 van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 december 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Terug naar begin van de pagina