Overgangsregeling Wet verplaatsing mestproduktie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 23-01-2004

Overgangsregeling Wet verplaatsing mestproduktie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, tweede lid, van de Wet verplaatsing mestproduktie;

Gezien de adviezen van het Produktschap voor Veevoeder, het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling verstaat onder wet: Wet verplaatsing mestproduktie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Indien voor inwerkingtreding van de wet de in het Verplaatsingsbesluit Meststoffenwet neergelegde voorwaarden voor de overgang van een referentiehoeveelheid of voor de verplaatsing van de mestproduktie volledig zijn vervuld, dan geschiedt deze overgang onderscheidenlijk verplaatsing op de voet van het bepaalde in voornoemd besluit.

  • 2 Wordt van de vervulling van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden niet eerder dan na verloop van een jaar na inwerkingtreding van de wet melding gedaan aan het Bureau Heffingen, dan geschiedt, in afwijking van voornoemd lid, de in dat lid bedoelde overgang onderscheidenlijk verplaatsing op de voet van het bepaalde in de wet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Overgangsregeling Wet verplaatsing mestproduktie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 december 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven