Besluit ex artikel 292 Provinciewet

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 03-05-2007

Besluit van 20 december 1993, houdende uitvoering van artikel 292 van de Provinciewet (Stb. 1993, 668)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 17 december 1993, nr. FO93/U2705, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;

Gelet op artikel 292 van de Provinciewet (Stb. 1993, 668);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De artikelen 127, 128, 130, 132 en 134, derde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 87) blijven van toepassing voor het begrotingsjaar 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Onze Minister kan bepalen dat de in artikel 2 bedoelde artikelen niet van toepassing blijven, indien:

    • a. de begroting, bedoeld in artikel 122 van de Provinciewet (Stb. 1962, 87), voor het begrotingsjaar 1994 naar zijn oordeel in evenwicht is, dan wel, indien deze niet in evenwicht is blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 9a van de Provinciale comptabiliteitsvoorschriften, aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht, en

    • b. de begrotingen, bedoeld in de artikelen 122 en 134 van de Provinciewet (Stb. 1962, 87) door provinciale staten zijn vastgesteld en aan Onze Minister zijn ingezonden vóór 15 november 1993, en

    • c. de rekeningen, bedoeld in de artikelen 135 en 140 van de Provinciewet (Stb. 1962, 87) over het begrotingsjaar 1992 door provinciale staten zijn vastgesteld en aan Onze Minister zijn ingezonden vóór 15 september 1993.

  • 2 Onze Minister zendt een besluit als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk aan het provinciaal bestuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Provinciewet (Stb. 1993, 668) in werking treedt.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de achtentwintigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven