Instelling Commissie ‘Evaluatie Onderzoekparagraaf Hoofdlijnenaccoord’

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 13-01-1994 t/m 30-12-2004

Instelling Commissie ‘Evaluatie Onderzoekparagraaf Hoofdlijnenaccoord’

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat:

 • in het hoofdlijnenaccoord, dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen in 1990 met de universiteiten heeft gesloten, de bepaling is opgenomen dat de universiteiten en de Nederlandse organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afspraken zullen maken over de wijze waarop – uitgaande van het integrale onderzoekmanagement bij de universiteiten en de indicaties vanuit het wetenschapsbeleid – vanuit NWO adviezen worden uitgebracht aan de colleges van bestuur over (wijzigingen in) de inzet van onderzoekmiddelen;

 • in verband met deze bepaling verder in dit hoofdlijnenaccoord is vastgelegd dat hij voorshands afziet van verdere overheveling van financiële middelen naar NWO;

 • inmiddels is gebleken dat de in de eerste overweging genoemde bepaling niet goed tot haar recht komt en het derhalve gewenst is een commissie in te stellen van onafhankelijke deskundigen die op korte termijn advies uitbrengt over de vraag in welke mate de in de genoemde bepaling vervatte afspraak is uitgevoerd, en zo niet, of deze uitvoerbaar is, een en ander in het licht van de optimale verhouding tussen eerste en tweede geldstroom;

Besluit:

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de staatssecretaris:

de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen

de commissie:

de commissie zoals bedoeld in artikel 2.

Instelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ingesteld wordt een tijdelijke adviescommissie ‘Evaluatie onderzoekparagraaf hoofdlijnenaccoord’.

Taak

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak aan de staatssecretaris advies uit te brengen over de volgende vragen:

 • 1. Zijn de in artikel 2.b. van het hoofdlijnenaccoord vastgelegde afspraken met de universiteiten nagekomen?

 • 2. Welke praktische belemmeringen zijn er gebleken?

 • 3. Welke opvattingen heeft de commissie ten aanzien van de optimale verhouding tussen NWO en de universiteiten, mede in het licht van mogelijk volgende stappen met betrekking tot overheveling van onderzoekmiddelen van de universiteiten naar NWO?

 • 4. Welke aanbevelingen heeft de commissie ten aanzien van de uitvoering van deze opvattingen?

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie zal binnen vier maanden na de installatiedatum advies aan de staatssecretaris uitbrengen.

Samenstelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Tot de leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. dr. ir. H. H. van den Kroonenberg, tevens voorzitter

  • prof. dr. L. Leertouwer

  • prof. dr. R. J. in 't Veld.

 • 2 De commissie voorziet zelf in zijn secretariaat.

Werkwijze

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan ten behoeve van haar advisering deskundigen raadplegen, waaronder – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden een beroep doen op de diensten van personen die geen lid zijn van de commissie, wanneer dat naar het oordeel van de commissie dienstig is.

Financiële aspecten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De kosten van de commissie komen voor rekening van de staatssecretaris, overeenkomstig een door de staatssecretaris goedgekeurde begroting.

Inwerkingtreding, opheffing, bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het onderdeel Mededelingen OenW van het Gele katern, de losse bijlage, van het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg Mededelingen OenW, waarin dat besluit is gebekendgemaakt.

 • 3 Dit besluit vervalt drie maanden na de datum waarop het advies is uitgebracht.

 • 4 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

  • de leden van de commissie

  • de Algemene Rekenkamer

  • de colleges van bestuur van de universiteiten

  • het algemeen bestuur van NWO

  • de VSNU

  • de KNAW

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,

mr. M. J. Cohen

Naar boven