Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren, enz.

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 31-12-1993 t/m 30-09-2010

Besluit van 16 december 1993, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren in verband met de herstructurering van de opleiding en de vorming van beroepsbrandweerofficieren, alsmede wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen in verband met de invoeging van de opleiding instructeur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 september 1993, nr. EB93/2202, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 en artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Gezien het advies van het curatorium Rijksbrandweeracademie van 29 juni 1993, nr. CRBA93/U5;

De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1993, nr. W04.93.0637);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 december 1993, nr. EB93/2864, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Op de adspirant-beroepsbrandweerofficieren die voor 1 november 1993 zijn aangevangen met de studie, blijven de artikelen 1, onderdeel e, en 8 van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren van toepassing zoals deze luidden voor 1 november 1993.

  • 2 De artikelen 2 tot en met 9 van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren zijn niet van toepassing op de adspirant-beroepsbrandweerofficieren die voor 1 januari 1995 zijn aangevangen met de studie en bij aanvang van de studie elders in dienst zijn op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor zover het:

  • a. de artikelen I en III betreft, terug tot en met 1 november 1993;

  • b. het artikel II betreft, terug tot en met 1 augustus 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven