Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 27-09-2007

Besluit van 16 december 1993, houdende vaststelling van het Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 augustus 1993, nr. J.939620, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan mede namens de Minister van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen (PbEG L 208) en Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering van landbouwprodukten en levensmiddelen (PbEG L 208), alsmede de artikelen 2, 4, 7, 8 en 9 van de Landbouwkwaliteitswet;

Gezien de adviezen van:

-. het Landbouwschap;

-. het Produktschap voor Groenten en Fruit;

-. het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

-. het Produktschap voor Vee en Vlees;

-. het Produktschap voor Pluimvee en Eieren;

-. het Produktschap voor Zuivel;

-. het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

-. de Verenigde Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie;

-. de Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole;

-. de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole;

-. het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;

De Raad van State gehoord;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 november 1993, nr. J.9316405, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  wet: Landbouwkwaliteitswet;

  Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  verordening 2081/92: Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen (Pb EG L 208);

  verordening 2082/92: Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering van landbouwprodukten en levensmiddelen (Pb EG L 208);

  oorsprongsbenaming: benaming als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a, derde en vierde lid, van verordening 2081/92;

  geografische aanduiding: aanduiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b van verordening 2081/92;

  specificiteit: specificiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid van verordening 2082/92;

  specificiteitscertificering: de erkenning door de Europese Gemeenschappen van de specificiteit van een produkt door middel van registratie overeenkomstig verordening 2082/92;

  produktdossier: produktdossier, als bedoeld in artikel 4 van verordening 2081/92, respectievelijk artikel 6 van verordening 2082/92;

  produkt: landbouwprodukt en levensmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2081/92, respectievelijk 2082/92;

  verhandelen: bedrijfsmatig in voorraad hebben, voorhanden hebben of te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

  groepering: groepering als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening 2081/92, respectievelijk artikel 2, tweede lid van verordening 2082/92;

  Commissie: Commissie van de Europese Gemeenschappen;

  registratie: inschrijving van een geografische aanduiding, oorsprongsbenaming danwel specificiteitscertificering in het register bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening 2081/92, respectievelijk artikel 3 van verordening 2082/92.

 • 2 Het bepaalde bij of krachtens dit besluit is niet van toepassing op goederen die op regelmatige wijze zijn aangebracht en aangegeven of op regelmatige wijze zijn aangebracht onder geleide van een document voor communautair douanevervoer en die nog niet zijn vrijgegeven voor een van de douaneregelingen als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, onder a, d of f, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, alsmede de certificering van de specificiteit van produkten worden verkregen overeenkomstig de bepalingen van verordening 2081/92, respectievelijk 2082/92, alsmede overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het is verboden bij het verhandelen van produkten en bij de reclame voor produkten, een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming danwel een specificiteitscertificering te bezigen tenzij is voldaan aan de artikelen 2, 3, 4, 12 en 13 van verordening 2081/92, respectievelijk de artikelen 4, 5, 6, 13, 15 en 16 van verordening 2082/92, alsmede aan het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij aanduidingen of vermeldingen die de suggestie wekken dat het betrokken produkt een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming danwel een specificiteitscertificering geniet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Onze Minister beslist met inachtneming van de artikelen 2, 3, 4, 5, 9 en 14, derde lid, van verordening 2081/92 respectievelijk de artikelen 4, 5, 6, 7 en 11 van verordening 2082/92, omtrent de doorzending aan de Commissie van aanvragen tot registratie, alsmede omtrent de doorzending aan de Commissie van verzoeken tot wijziging van een produktdossier.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van de procedure omtrent:

  • - het indienen en beoordelen van de in het eerste lid bedoelde aanvraag tot registratie of verzoeken tot wijziging van een produktdossier;

  • - het indienen van bezwaar en het beoordelen van door derde-belanghebbenden gemaakte bedenkingen tegen door de Commissie voorgenomen registraties of wijzigingen van een produktdossier.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister kan voor de toepassing van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde regels de medewerking vorderen van het Bestuur van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Iedere in Nederland gevestigde producent of verwerker van produkten, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag als bedoeld in artikel 4 wenst in te dienen, sluit zich aan bij:

  • a. de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel te Leusden, indien de aanvraag een produkt betreft dat onder de wettelijke controlebevoegdheid van deze controle-instelling valt;

  • b. het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit te ’s-Gravenhage, indien de aanvraag een produkt betreft dat onder de wettelijke controlebevoegdheid van deze controle-instelling valt;

  • c. de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten te Zeist, indien de aanvraag een produkt betreft dat onder de wettelijke controlebevoegdheid van deze controle-instelling valt.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van iedere producent of verwerker die, zonder een aanvraag tot registratie te hebben ingediend, bij het verhandelen van produkten of bij de reclame voor produkten een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming danwel een specificiteitscertificering bezigt.

 • 3 De controle-instellingen, bedoeld in het eerste lid, stellen een reglement vast omtrent de inhoud en het verloop van de door hen uit te oefenen controles. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent de in dit reglement vast te leggen voorschriften.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De in artikel 6 genoemde controle-instellingen zijn belast met:

 • a. het toezicht op de naleving door de bij hen aangeslotenen van het bij of krachtens dit besluit bepaalde;

 • b. de keuring van produkten die een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming danwel een specificiteitscertificering genieten teneinde te waarborgen dat deze produkten aan de eisen van het betreffende produktdossier voldoen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De voorzitters van de in artikel 6 genoemde controle-instellingen mogen geen belang hebben bij de produktie of verhandeling van produkten waarvoor ingevolge artikel 2 een communautaire beschermde geografische aanduiding of oorsprongsbenaming, dan wel een specificiteitscertificering kan worden of is verkregen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Indien registratie betrekking heeft op produkten die niet vallen onder de wettelijke controlebevoegdheid van de in artikel 6 genoemde controle-instellingen, is de ambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit, zoals deze is ingesteld bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2002 (Stcrt. 127) belast met:

  • a. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde;

  • b. de keuring van produkten die een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming danwel een specificiteitscertificering genieten teneinde te waarborgen dat deze produkten aan de eisen van het betreffende produktdossier voldoen.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het verband van een groepering een aanvraag heeft ingediend en niet is aangesloten bij een van de in artikel 6, eerste lid genoemde controle-instellingen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de twintigste januari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven