Instellingsbeschikking Platform Pedagogische Opdracht

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 15-01-1994 t/m 30-12-2004

Instellingsbeschikking Platform Pedagogische Opdracht

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Instelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een Platform voor de Pedagogische opdracht van het onderwijs, dat de opdracht heeft de basis te leggen voor blijvende aandacht voor de pedagogische opdracht van het onderwijs, hierna te noemen: het Platform.

Artikel 2. Taakstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het Platform heeft als taken:

 • 2.1. verzamelen van informatie over de wijze waarop in het onderwijs wordt gedacht over en gewerkt aan de pedagogische opdracht, en beschikbaar maken van deze informatie, ook over belangwekkende ontwikkelingen in andere landen;

 • 2.2. toegankelijk maken van goede praktijkvoorbeelden;

 • 2.3. geven van adviezen aan instanties in en rond het onderwijs over ontwikkelingen en ondersteuning daarbij;

 • 2.4. geven van adviezen aan de minister over de relatie tussen algemene beleidslijnen en de pedagogische opdracht van het onderwijs;

 • 2.5. nemen van initiatieven voor ontwikkelingsprojecten, symposia, publikaties etc.;

 • 2.6. stimuleren van instanties in en rond het onderwijs tot het nemen van initiatieven.

 • 2.7. Het Platform organiseert in elk geval éénmaal per jaar een bijeenkomst waarop door een groter publiek kennis genomen kan worden van ontwikkelingen.

 • 2.8. Het Platform zorgt zelf voor een werkplan, waarin concrete resultaten die het nastreeft zullen worden beschreven.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 3.1 Het Platform bestaat uit personen afkomstig uit de onderwijskoepelorganisaties en uit andere maatschappelijke organisaties. Zij zijn gekozen op twee criteria: hun herkenbaarheid als mensen die op dit terrein een bijdrage kunnen leveren, en hun mogelijkheden instanties, middelen en personen te mobiliseren.

 • 3.2 De groep heeft een waarnemer namens de minister en namens de inspectie.

 • 3.3 In het Platform zullen de volgende personen zitting hebben:

  • prof. mr. J. de Ruiter, voorzitter

  • drs. H. Hooghoff (SLO), secretaris

  • W.A.M. de Kok, lid, namens NKSR

  • drs. E.W. Alkema, lid, namens NPCS

  • dr. H.G. Dors, lid, namens NABS

  • E.R.J. Caspers, lid, namens CBOO/VNG

  • H.M. van der Velden-Van Bakel, lid

  • dr. l. v.d. Zande, lid

  • prof. dr. A.C. Zijderveld, lid

  • prof. mr. J.F. Glastra van Loon, lid

  • drs. J.K. de Vries (inspectie), waarnemer

  • drs. F.J.M. de Rijcke (O. en W.), waarnemer

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 31-12-2004]

Het platform wordt ingesteld voor een periode van twee jaar.

Artikel 5. Budget

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister zorgt voor dekking van de secretariële kosten van het platform en voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de leden volgens de geldende rijksregeling. De leden ontvangen daarnaast geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Er is een werkbudget voor het Platform en een budget voor de twee jaarlijkse symposia die het Platform in elk geval organiseert. Voorstellen voor activiteiten worden per geval op financiële consequenties en mogelijkheden bezien, door zowel de koepelorganisaties als de minister.

Artikel 6. Rapportage

[Vervallen per 31-12-2004]

Het platform rapporteert elk halfjaar aan de minister. De minister zendt deze rapportages ter bespreking aan de Centrale Commissie voor Onderwijs-Overleg.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in Uitleg Mededelingen OenW.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg Mededelingen OenW, waarin deze beschikking is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 27 september 1993.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking Platform Pedagogische Opdracht.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina