Instellingsbeschikking Directie Noord-Nederland

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Instellingsbeschikking Directie Noord-Nederland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Op voordracht van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat;

gelet op artikel 8 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat van 14 januari 1971, Stb. 42;

Overwegende, dat

  • het takenpakket van de directies Groningen, Friesland en Drenthe van de Rijkswaterstaat door het afstoten van taken naar lagere overheden van niet tot de hoofdinfrastructuur behorende wegen en vaarwegen afneemt,

  • voor het beheer van de rijkshoofdinfrastructuur, de grote Wateren en de kust een voldoend hoog deskundigheidsniveau vereist is,

  • met samenvoeging van de drie directies efficiencyverhoging en bundeling van deskundigheid bereikt wordt, die leidt tot een kwaliteitsvergroting van de te leveren produkten en diensten,

Besluit:

  • 1 Met ingang van 1 januari 1994 wordt ingesteld de directie Noord-Nederland met vestigingsplaats Leeuwarden.

  • 2 Per gelijke datum treedt de directie Noord-Nederland in de rechten en plichten van de directies Groningen, Friesland en Drenthe, die worden opgeheven.

  • 4 Dit besluit zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst en een afschrift zal aan de Algemene Rekenkamer worden gezonden.

's-Gravenhage, 15 december 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven