Beschikking aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 04-01-1994 t/m heden

Aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino

De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen dd. 22 januari 1993;

Overwegende dat blijkens mededeling van Burgemeester en Wethouders van Utrecht dd. 12 november 1993, de gemeenteraad van Utrecht heeft ingestemd met de aanwijzing van die gemeente als vestigingsplaats van een casino;

Besluiten:

Artikel 1

De gemeente Utrecht wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Beschikking Casinospelen (Stcrt. 1988, 139) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 15 december 1993

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven