Besluit verhoging maximumbedrag aansprakelijkheid ex artikel 5 Wet aansprakelijkheid kernongevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-12-2012

Besluit van 14 december 1993, houdende verhoging van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 23 september 1993, nr. BGW93-1674, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, no. W06.93.0640);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 december 1993, nr. BGW93-2111;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, wordt vastgesteld op 625 miljoen gulden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het koninklijk besluit van 21 juni 1984, houdende verhoging van de aansprakelijkheidslimiet als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Stb. 341), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 1993

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de achtentwintigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven