Regeling financiële verslaggeving scholen en instellingen voor m.b.o.-c.b.o.-v.e.

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 22-01-2014

Regeling financiële verslaggeving scholen en instellingen voor m.b.o.-c.b.o.-v.e.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel D.40 van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. en artikel 53 van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Onder financiële verslaggeving wordt verstaan: directieverslag, jaarrekening en overige gegevens.

Artikel 2. Doelgroep

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de volgende scholen en instellingen voor zover de desbetreffende scholen of instellingen geheel of gedeeltelijk op basis van normatieve bekostiging vergoeding van het Rijk ontvangen:

  • a. scholen voor b.b.o.;

  • b. instellingen die specifieke scholing verzorgen;

  • c. instellingen die dt.-m.b.o. verzorgen;

  • d. scholengemeenschappen waarin m.b.o., b.b.o. en/of v.a.v.o. is opgenomen;

  • e. vormingswerk voorzover het deel uitmaakt van een scholengemeenschap waarin m.b.o. is opgenomen;

  • f. de landelijke organisaties voor het vormingswerk (LOCV en LOVWJ).

Artikel 3. Inrichting financiële verslaggeving

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, geschiedt de inrichting van de financiële verslaggeving van de scholen en instellingen als bedoeld in artikel 2 met inachtneming van het als bijlage bij deze regeling vastgestelde model.

 • 2 Afwijkingen van het model worden in de toelichting bij de jaarrekening gemotiveerd.

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling is van toepassing op de inrichting van de financiële verslaggeving met ingang van 1 januari 1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven