Regeling mandaat afgifte verklaringen van vrijstelling Havenmeester Rotterdam

[Regeling vervallen per 04-05-2010.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 31-12-2003 t/m 03-05-2010

Regeling mandaat afgifte verklaringen van vrijstelling

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2010]

Aan de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, en 8, derde en vierde lid, Loodsplichtbesluit, uit te oefenen, voor zover het scheepvaartwegen betreft in beheer bij de gemeente Rotterdam of in beheer bij het Rijk, benedenstrooms kilometerraai 991.7 van de Nieuwe Maas of benedenstrooms kilometerraai 998 van de Oude Maas.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2010]

De minister kan nadere aanwijzingen geven omtrent de mate waarin en de wijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het in artikel 1 bedoelde mandaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2010]

De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., verschaft de minister op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-05-2010]

De stukken die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

‘De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze,

De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ’,

gevolgd door de handtekening en de naam van de havenmeester.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de diensthoofden, de hoofddirecteur van het Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam en de Havenmeester van de gemeente Rotterdam.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven