Commissie Toetsing Toekomstbestendigheid WSW

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-02-1994 t/m 24-09-2008

Commissie Toetsing Toekomstbestendigheid WSW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat met de wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening van 28 september 1988, Stb. 440 een experimentele periode is ingegaan die afloopt op 1 januari 1995;

Overwegende dat een concept-wetsvoorstel tot integrale herziening van de Wet Sociale Werkvoorziening is voorgelegd aan de organisaties die de uitvoerders van de wet vertegenwoordigen en dat signalen zijn ontvangen dat bij deze organisaties op onderdelen onvoldoende draagvlak voor het concept-wetsvoorstel bestaat, met name met betrekking tot de in het concept-wetsvoorstel te regelen financieringswijze en met betrekking tot de relatie ten opzichte van andere vormen van gesubsidieerde arbeid;

Overwegende dat het om die reden gewenst is nader advies in te winnen van externe deskundigen alvorens nadere besluiten te nemen ten aanzien van het wetsvoorstel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

Er is een onafhankelijke Commissie ‘Toetsing toekomstbestendigheid Wet Sociale Werkvoorziening’, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

De commissie heeft de volgende taak:

  • a. Het uitbrengen van advies over de vraag of de ervaringen die in de experimentele periode met budgetfinanciering zijn opgedaan in voldoende mate zijn vertaald in het concept-wetsvoorstel en of het concept-wetsvoorstel voldoende waarborgen biedt dat tot dusver gesignaleerde knelpunten decentraal bestuurlijk tot een oplossing kunnen worden gebracht;

  • b. Het uitbrengen van advies over de vraag hoe het concept-wetsvoorstel zich voor de uitvoerende gemeenten verhoudt tot de uitvoering van taken met betrekking tot andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Hierbij dient het advies zich in ieder geval te richten op de omschrijving van de doelgroep, de procedure van toelating en plaatsing en de mogelijkheden tot in- en uitstroom;

  • c. Voor 15 februari 1994 aan de de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eindrapport uit te brengen en daarin, voorzover de bevindingen er toe aanleiding geven, aanbevelingen te doen ter vergroting van de toekomstbestendigheid van het concept-wetsvoorstel ten aanzien van de voorgelegde adviesvragen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

In de commissie hebben zitting:

  • mr. F.J.M. Houben, tevens voorzitter;

  • mw. A. v.d. Berg;

  • prof. dr. W. Derksen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks wenden tot gemeentebesturen en de gemeentelijke instanties, die belast zijn met de uitvoering van de WSW, tot vertegenwoordigers van belangenorganisaties die betrokken zijn bij de Wet Sociale Werkvoorziening en tot de betrokken dienstonderdelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5

[Vervallen per 25-09-2008]

Krachtens een door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verlenen opdracht zal Berenschot BV te Utrecht met de ondersteuning van de commissie worden belast. De inhoudelijke invulling van de ondersteuning wordt binnen de door de Staatssecretaris te stellen financiële kaders door de commissie bepaald.

Artikel 6

[Vervallen per 25-09-2008]

De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen.

Artikel 7

[Vervallen per 25-09-2008]

De archieven van de commissie worden binnen twee maanden na het uitbrengen van het rapport ter bewaring overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 8

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 december 1993

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Terug naar begin van de pagina