Uitvoeringsbesluit ex artikel 303 Gemeentewet

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 03-05-2007

Besluit van 10 december 1993, houdende uitvoering van artikel 303 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 9 december 1993, nr. F093/42178, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;

Gelet op artikel 303 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De artikelen 242 tot en met 244, 245a, 245aa, 247, 249 en 250 van de gemeentewet (Stb. 1931, 41) blijven van toepassing voor het begrotingsjaar 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat de in artikel 1 bedoelde artikelen niet van toepassing blijven, indien:

    • a. de begroting, bedoeld in artikel 238 van de gemeentewet (Stb. 1931, 41), voor het begrotingsjaar 1994 naar hun oordeel in evenwicht is, dan wel, indien deze niet in evenwicht is blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 13 van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften, aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht, en

    • b. de begrotingen, bedoeld in de artikelen 238 en 253 van de gemeentewet (Stb. 1931, 41), door de raad zijn vastgesteld en aan gedeputeerde staten zijn ingezonden vóór 15 november 1993, en

    • c. de rekeningen, bedoeld in de artikelen 255 en 265 van de gemeentewet (Stb. 1931, 41) over het begrotingsjaar 1992 door de raad voorlopig zijn vastgesteld en aan gedeputeerde staten zijn ingezonden vóór 15 september 1993.

  • 2 Gedeputeerde staten zenden een besluit als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk aan het gemeentebestuur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Gemeentewet (Stb. 1993, 611) in werking treedt.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de zestiende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven