Voorschriften aanvraagformulieren gegevens uit justitiële documentatie

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-03-2004

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Aanvragen om inlichtingen uit de justitiële documentatie dienen te geschieden door middel van de formulieren volgens de bijlagen I tot en met VII van deze regeling, te weten:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De vorm waarin de in artikel 1, onder a tot en met g, bedoelde aanvragen worden gedaan kan worden gekozen door de aanvragende instantie, mits de zakelijke gegevens zoals deze in de bijlagen van deze regeling vermeld en de in margine vermelde aanduidingen in het aanvraagformulier worden opgenomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 Het besluit van de Minister van Justitie van 2 december 1958, hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie, nr. 549/858 (Stcrt. 1958, nr. 238) wordt ingetrokken.

 • 2 De aanvraagformulieren, als bijlagen A tot en met D, F en G gevoegd bij het in het eerste lid genoemde besluit, mogen nog gedurende een jaar na de inwerkingtreding van deze regeling worden gebruikt, met dien verstande dat bij de ondertekening van het formulier de naam en de functie van de aanvrager dienen te worden vermeld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1994 en wordt met haar bijlagen in de Staatscourant gepubliceerd.

's-Gravenhage, 10 december 1993

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
De

secretaris-generaal

,

G.J. van Dinter

Bijlage I. Dienst- of gemeente-aanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: uittreksel uit het strafregister

Aan: de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus…

… (plaatsnaam)

Aan: de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk …

Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, ten dienste van de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, op grond van artikel 14/15 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, alsmede van artikel … van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) 1, een uittreksel uit het strafregister te zenden ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Handtekening van de aanvrager: …

Bijlage II. Dienstaanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: inlichtingen uit de algemene documentatieregisters Artikel 2 Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Aan de procureur-generaal bij het gerechtshof te …, door tussenkomst van de beheerder van:

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffier van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk …

Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) en artikel 2 van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie (Stb. 1958, 466) inlichtingen te verstrekken over de gegevens uit de algemene documentatieregisters van de justitiële documentatiedienst ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

Deze gegevens zijn nodig in verband met …

De ondergetekende is op grond van artikel 8 van bovengenoemd besluit door … gemachtigd tot het doen van deze aanvraag. 2

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Handtekening van de aanvrager: …

Bijlage III. Dienstaanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft inlichtingen uit de algemene documentatieregisters Artikel 3 Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Aan de procureur-generaal bij het gerechtshof te … door tussenkomst van de beheerder van:

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk …

Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) en artikel 3 van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie (Stb. 1958, 466) inlichtingen te verstrekken over de gegevens uit de algemene documentatieregisters van de justitiële documentatiedienst ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

Beoogd doel: …

Nodige gegevens: …

De ondergetekende is op grond van artikel 8 van bovengenoemd besluit door … gemachtigd tot het doen van deze aanvraag. 3

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Handtekening van de aanvrager: …

Bijlage IV. Dienstaanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Artikel 4 Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Aan de procureur-generaal bij het gerechtshof te …, door tussenkomst van de beheerder van: …

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk …

Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) en artikel 4 van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie (Stb. 1958, 466) ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

in verband met/ten behoeve van:

 • a. het geven van advies over een te verlenen visum:

 • b. de voorgenomen emigratie; 4

 • c. ingediend verzoek tot toelating/vestiging in de Nederlandse Antillen/Aruba5; te willen doen toekomen;

 • a. de strafregistergegevens;

 • b. een inlichting uit de algemene documentatieregisters, als bedoeld in artikel 4 van bovengenoemd besluit, met betrekking tot de uit het strafregister verwijderde strafbladen.

De ondergetekende is op grond van artikel 8 van bovengenoemd besluit door … gemachtigd tot het doen van deze aanvraag.6

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Handtekening van de aanvrager: …

Bijlage V. Gemeente-aanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: inlichtingen uit de algemene documentatieregisters Artikel 5 Besluit inlichtingen justitiële documentatie.

Aan de procureur-generaal bij het gerechtshof te …, door tussenkomst van de beheerder van:

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk … Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) en artikel 5 van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie (Stb. 1958, 466) ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

over wie ik in verband met een voorstel tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding 7 moet dienen van bericht en raad te willen doen toekomen:

 • a. de strafregistergegevens;

 • b. een inlichting uit de algemene documentatieregisters, als bedoeld in artikel 4/5, eerste lid8, van bovengenoemd besluit, met betrekking tot de uit het strafregister verwijderde strafbladen.

De ondergetekende is op grond van artikel 8 van bovengenoemd besluit door de burgermeester van de gemeente gemachtigd tot het doen van deze aanvraag.9

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Bijlage VI. Dienstaanduiding

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: strafregisters gegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters Artikel 7 Besluit inlichtingen justitiële documentatie.

Aan de procureur-generaal bij het gerechtshof te …, door tussenkomst van de beheerder van:

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk … Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221), respectievelijk artikel 7 van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie (Stb. 1958, 466) ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te …

wonende … te …

te willen doen toekomen:

 • a. de strafregistergegevens;

 • b. een inlichting uit de algemene documentatieregisters, als bedoeld in artikel 7 van bovengenoemd besluit.

Deze gegevens zijn nodig in verband met het nemen van/het beslissen in beroep ter zake van een bestuursbesluit ter uitvoering van de …

De ondergetekende is op grond van artikel 8 van bovengenoemd besluit door … gemachtigd tot het doen van deze aanvraag. 10

Naam van de aanvrager: …

Functie van de aanvrager: …

Handtekening van de aanvrager: …

Bijlage VII. Aanduiding ministerie

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Betreft: uittreksel uit het strafregister Artikel 2b Besluit inlichtingen strafregisters

Aan: de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij de griffie van de arrondissementsrechtbank …

postbus …

… (plaatsnaam)

Aan: de afdeling van de justitiële documentatiedienst bij het ministerie van Justitie

postbus 337

7600 AH Almelo

Kenmerk … Plaatsnaam …

Adres …

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, op grond van artikel 15 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag en artikel 2b van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221), een uittreksel uit het strafregister te zenden ten aanzien van:

… (geslachtsnaam)

… (voornamen)

geboren op … te

wonende … te …

die wordt of is belast met de functie van …

Aard en inhoud van de functie: …

De verstrekking van inlichtingen is noodzakelijk in verband met de bijzondere eisen die aan de verantwoordelijkheid of de integriteit van de persoon die de functie vervult worden gesteld.

Toelichting: …

De Secretaris-Generaal.

(handtekening)

(naam)

 1. Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. ^ [1]
 2. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [2]
 3. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [3]
 4. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [4]
 5. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [5]
 6. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [6]
 7. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [7]
 8. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [8]
 9. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [9]
 10. Doorhalen indien niet van toepassing. ^ [10]
Naar boven