Vrijstelling toepassing Richtlijn 47/561/EEG inzake toegang tot het beroep van transportondernemer

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 16-12-1993 t/m 30-04-2009

Vrijstelling toepassing Richtlijn 47/561/EEG inzake toegang tot het beroep van transportondernemer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Mede gelet op artikel 2, tweede lid, van Richtlijn 74/561/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 november 1974 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (PbEG L 308) zoals gewijzigd bij Richtlijn 89/438/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 juni 1989 tot wijziging van Richtlijn 74/561/EEG (PbEG L 212);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Vervoer bij de verwijdering van afvalstoffen, afkomstig van bedrijven, is vrijgesteld van toepassing van alle bepalingen van Richtlijn 74/561/EEG, mits dit vervoer verricht wordt door of in opdracht van gemeentelijke diensten, en mits de afvalstoffen:

  • a. naar aard, omvang en samenstelling overeenkomen met huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a. van het Besluit goederenvervoer over de weg;

  • b. op dezelfde wijze ter inzameling worden aangeboden als de in onderdeel a. bedoelde huishoudelijke afvalstoffen; en

  • c. in dezelfde reguliere inzamelgang met de in onderdeel a. bedoelde huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot 1 september 1992.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven