Vaststelling regionaal examenprogramma verkeersinformatie en -aanwijzingen

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 17-12-1993 t/m 01-11-2005

Regeling, houdende vaststelling regionaal examenprogramma directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, bedoeld in artikel 18 van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. regionaal examenprogramma:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

b. grondige kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en beheerst, en kan te allen tijde als parate kennis worden toegepast zonder de hulp van op schrift gestelde gegevens;

c. kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en ten tijde van het toepassen van deze kennis kan gebruik gemaakt worden van op schrift gestelde gegevens;

d. bedrevenheid:

de vaardigheid om het onder b en c bedoelde in de praktijk toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Het examenprogramma voor de modules van het regionaal examen ter verkrijging van de regionale kwalificatie voor het werkgebied Westerschelde en haar mondingen en Kanaal van Gent naar Terneuzen bevat de volgende eisen:

 • a. voor de module regionale communicatieprocedures:

  • 1º. grondige kennis van: radio- en telefonieprocedures conform regionale vigerende regelgeving bij het verstrekken van verkeersinformatie;

  • 2º. bedrevenheid in: het toepassen van het onder 1° genoemde vak.

 • b. voor de module regionale nautische kennis:

  • 1º. kennis van: getijbewegingen in de regio;

  • 2º. kennis van: regionale nautische en hydrografische publicaties.

 • c. voor de module verkeersdienstapparatuur:

  • 1º. grondige kennis van: bediening en mogelijkheden beeldschermen;

  • 2º. grondige kennis van: bediening en mogelijkheden informatieverwerkende systemen;

  • 3º. kennis van: bediening en mogelijkheden randapparatuur benodigd voor het uitoefenen van de functie;

  • 4º. bedrevenheid in: het toepassen van de onder 1°, 2° en 3° genoemde vakken.

 • d. voor de module regionale scheepvaartverkeersreglementering;

  • 1º. grondige kennis van: het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990;

  • 2º. grondige kennis van: Hoofdstuk 12 van het Binnenvaartpolitiereglement;

  • 3º. grondige kennis van: de overige relevante regionale reglementering met betrekking tot het scheepvaartverkeer;

  • 4º. kennis van: de relevante reglementering met betrekking tot het milieu en het vervoer van gevaarlijke stoffen;

  • 5º. kennis van: de lokale havenreglementen;

  • 6º. bedrevenheid in: het toepassen van de onder 1° tot en met 5° genoemde vakken.

 • e. voor de module regionale topografie en geografie;

  • 1º. grondige kennis van: de bijzonderheden van het zeetraject, riviertraject en het kanaal, afhankelijk van de centrale;

  • 2º. grondige kennis van: bijzonderheden en voorschriften omtrent kunstwerken, ligplaatsen, ankerplaatsen en havens in het relevante werkgebied;

  • 3º. bedrevenheid in: het toepassen van de onder 1° en 2° genoemde vakken.

 • f. voor de module regionale verkeersdienst:

  • 1º. kennis van: de relevante richtlijnen ter uitvoering van regelingen voor verkeersbegeleidende systemen van de IMO;

  • 2º. kennis van: organisatie en afhandeling van de scheepvaart in de regio met alle bijbehorende aspecten in het totale aandachtsgebied, inclusief de samenwerkingsregelingen met derden;

  • 3º. bedrevenheid in: het toepassen van de onder 1° en 2° genoemde vakken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Iedere schriftelijke, mondelinge dan wel praktische examinering van de in artikel 2 genoemde modules duurt maximaal 90 minuten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 1992.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven