Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende [...] over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-04-1997 t/m heden

Wet van 2 december 1993, tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (Pb EG L 288/32 van 18 oktober 1991) moet worden uitgevoerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

 • 1 Voor personen in dienst van het Rijk, provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijke lichamen gelden de volgende bepalingen.

 • 2 De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

  • a. identiteit van de werkgever, de plaats van diens vestiging en naam en woonplaats van de werknemer;

  • b. de plaats of de plaatsen waar het werk wordt verricht;

  • c. de functie van de werknemer;

  • d. de datum van indiensttreding;

  • e. indien de aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, de duur daarvan;

  • f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;

  • g. de duur van de door de werkgever respectievelijk werknemer in acht te nemen ontslag- respectievelijk opzeggingstermijnen of de wijze waarop die termijnen worden vastgesteld;

  • h. het salaris en de termijn van uitbetaling alsmede indien het salaris afhankelijk is van de uitkomsten van het te verrichten werk, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid werk, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering gemoeid is;

  • i. de gemiddelde dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur;

  • j. het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift houdende regelen inzake de algemene arbeidsvoorwaarden en inzake het salaris.

 • 3 In de vermelding van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen f tot en met i, kan worden voorzien door te verwijzen naar bepalingen in het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift.

 • 4 De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden.

 • 5 Indien de aanstelling of arbeidsovereenkomst afloopt voor het einde van de termijn van een maand vanaf het begin van het werk, moeten de gegevens, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk bij het aflopen van de aanstelling of overeenkomst worden verstrekt.

 • 6 Wijziging in de gegevens, bedoeld in het tweede lid onder a tot en met i, wordt de werknemer binnen een maand schriftelijk medegedeeld, behoudens de wijziging van een algemeen verbindend voorschrift waarnaar is verwezen.

 • 7 De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen doet, is jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

 • 8 Bij algemeen verbindend voorschrift kunnen nadere regels worden gesteld.

 • 9 Indien de werknemer voor een langere periode dan een maand werkzaam zal zijn in een ander land, wordt hem voor zijn vertrek schriftelijk mededeling gedaan van de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin uitbetaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is. De mededeling van gegevens inzake toepasselijk recht of uitvoeringsorganen, uitbetaling, vergoedingen en terugkeer kan plaatsvinden door verwijzing naar het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift.

Artikel III

Indien de arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel I voor het in werking treden van deze wet is aangegaan, verstrekt de werkgever aan de arbeider op diens verlangen schriftelijk de gegevens, bedoeld in artikel 655, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De opgave wordt verstrekt binnen twee maanden na het tijdstip waarop de werkgever kennis heeft genomen van het verzoek van de arbeider. Het tweede tot en met het achtste lid van artikel 655 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel IV

Indien de arbeidsverhouding of arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel II voor het in werking treden van deze wet is aangegaan, verstrekt de werkgever aan de werknemer, op diens verlangen schriftelijk de gegevens, bedoeld in dat artikel. De opgave wordt verstrekt binnen twee maanden na het tijdstip waarop de werkgever kennis heeft genomen van het verzoek van de werknemer. Het tweede tot en met het negende lid van artikel II zijn van overeenkomstige toepassing.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 2 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de veertiende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven