Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de artikel 15, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren als bedoeld in artikel 15, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw worden aangewezen:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Beschikking aanwijzing voorrang hebbende regeling ziekenfondsverzekering 1971 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven