Wijzigingsbesluit Regeling wachtgelden uitkering bij privatisering (samenloop met [...] ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Geldend van 13-08-1994 t/m heden

Besluit van 15 juli 1994, houdende wijziging van de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering en van het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens Onze Minister van Defensie, van 11 maart 1994, nr. AB94/U390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;

Gelet op artikel 125, eerste lid, artikel 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1994, nr. W04.94.0153)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens Onze Minister van Defensie, van 13 juli 1994, nr. AB94/674, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Artikel I en II vinden geen toepassing indien aanspraak op wachtgeld of uitkering op grond van de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering respectievelijk op grond van het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering, en een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juli 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de elfde augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina