Besluit Infrastructuurfonds

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 01-07-2017 t/m 31-12-2021

Besluit van 22 november 1993, houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de Wet Infrastructuurfonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juli 1993, nr. WJZ/V-323589, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Gelet op de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds (Stb. 1993, nr. 319);

De Raad van State gehoord, advies van 12 november 1993, nr. W09.93.0477;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 november 1993, nr. WJZ/V-324679, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet Infrastructuurfonds;

 • b. dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van een regionaal openbaar lichaam;

 • c. samenwerkingsgebied: gebied aangewezen op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

 • d. project: een ondeelbaar geheel aan werkzaamheden met als doel de aanleg van infrastructuur en met als kenmerken, dat tot de uitvoering van de werkzaamheden in beginsel alleen in zijn geheel kan worden besloten en dat een gefaseerde uitvoering van onderdelen, waarbij ieder onderdeel na voltooiing in gebruik kan worden genomen en effectief is, niet zonder aanzienlijke meerkosten mogelijk is;

 • e. groot project: een project waarvan de geraamde op grond van artikel 5 voor subsidie in aanmerking komende kosten ten minste € 225 000 000,– bedragen of ten minste € 112 500 000,– bedragen indien het een project voor regionale of lokale infrastructuur betreft dat geheel wordt gerealiseerd buiten de samenwerkingsgebieden waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente 's-Gravenhage is gelegen;

 • f. overig project: een project waarvan de geraamde op grond van artikel 5 voor subsidie in aanmerking komende kosten minder dan € 225 000 000,– bedragen of minder dan € 112 500 000,– bedragen indien het een project betreft voor regionale of lokale infrastructuur dat geheel wordt gerealiseerd buiten samenwerkingsgebieden waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente 's-Gravenhage is gelegen;

 • g. vaste subsidiebedrag: subsidie, waarop geen nacalculatie plaatsvindt en welke alleen kan worden bijgesteld op grond van wijzigingen van het algemene loon- en prijspeil;

 • h. landelijke infrastructuur: het hoofdwegennet, het landelijk spoorwegnet en het hoofdvaarwegennet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Tracéwet;

 • i. lokale infrastructuur: infrastructuur, gelegen binnen één gemeente en in beheer bij die gemeente en met een lokale functie;

 • j. regionale infrastructuur: infrastructuur gelegen binnen een provincie of samenwerkingsgebied, in beheer bij een provincie, gemeente of waterschap en met een regionale functie;

 • k. Besluit personenvervoer: Besluit personenvervoer, zoals dat gold voor de inwerkingtreding van het Besluit personenvervoer 2000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Uit het fonds kunnen in ieder geval

  • a. uitgaven worden gedaan ten behoeve van categorieën of onderdelen van infrastructuur, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage en

  • b. subsidies worden verstrekt ten behoeve van categorieën of onderdelen van infrastructuur, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, voorzover deze binnen de grenzen van de paragrafen 2 tot en met 7 van dit besluit passen.

 • 2 Uit het fonds worden geen uitgaven gedaan of subsidies verstrekt ten behoeve van:

  • a. kosten van algemeen bestuurlijke aard;

  • b. kosten voor het doen van een aanvraag om een subsidie, anders dan bedoeld in artikel 5;

  • c. kosten van onderhoud aan wegen in beheer bij anderen dan het Rijk, tenzij het betreft onderhoud verricht op verzoek van het Rijk, dan wel onderhoud, als bedoeld in artikel 28, eerste lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De ontvanger van een subsidie krachtens dit besluit is verplicht tot het verlenen van medewerking aan een door of vanwege Onze Minister te verrichten onderzoek naar de besteding van de subsidie.

 • 2 Gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur leggen bij de verlening van een subsidie die wordt bekostigd uit de doeluitkering, bedoeld in artikel 29 onderscheidenlijk artikel 31, de subsidie-ontvanger de verplichtingen op om:

  • a. in het jaar volgend op het jaar waarin het subsidiebedrag is betaald een financieel verslag uit te brengen over de besteding van de subsidie en dit verslag vergezeld te doen gaan van een accountantsverklaring;

  • b. medewerking te verlenen aan een door of vanwege gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur te verrichten onderzoek naar de besteding van de subsidie.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister stelt ieder begrotingsjaar een subsidieplafond vast voor op grond van dit besluit te verstrekken subsidies.

 • 2 Onze Minister kan afzonderlijke subsidieplafonds vaststellen voor de onderscheiden onderdelen van dit besluit.

 • 3 Onze Minister verdeelt het beschikbare bedrag rekening houdend met:

  • a. de mate waarin een project de doelstellingen van het nationaal verkeers- en vervoerplan als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Planwet verkeer en vervoer, de nota voor het nationaal ruimtelijk beleid, en het nationale milieubeleidsplan als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer, tot uitvoering brengt;

  • b. het stadium van voorbereiding van een project;

  • c. de hoogte van het subsidiebedrag dat is aangevraagd, en

  • d. de verplichtingen die ten laste van de begroting van het Infrastructuurfonds komen op grond van eerder afgegeven beschikkingen.

 • 4 Onze Minister kan in bijzondere gevallen bij de beschikking tot weigering van het verlenen van subsidie op grond van artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepalen dat in het daaropvolgende begrotingsjaar, zonder nieuwe indiening van de aanvraag, opnieuw een beschikking op de aanvraag wordt gegeven.

§ 2. Subsidies voor grote projecten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Bij een aanvraag om een subsidie voor een groot project uit het fonds verstrekt de aanvrager met betrekking tot dat project Onze Minister de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. een beschrijving op hoofdkenmerken en het programma van eisen;

  • b. tekeningen van het project;

  • c. een kostenraming, met een tijdschema van de uitvoering en de daarbij behorende uitgaven van het werk;

  • d. een opgave van de kostenelementen, die ten laste van andere kostendragers kunnen worden gebracht;

  • e. een raming van de inkomsten uit het project;

  • f. een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voor de uitvoering noodzakelijke wettelijke procedures;

  • g. een raming van het gebruik, dat van het beoogde project zal worden gemaakt en de verwachte effecten daarvan;

  • h. de functie van het project in het openbaar vervoernetwerk, de exploitatiegevolgen voor het openbaar vervoernetwerk en de financiering van beheer en instandhouding van het project;

  • i. andere door Onze Minister noodzakelijk geachte gegevens.

 • 2 Een subsidie voor een groot project gelegen in een samenwerkingsgebied kan uitsluitend worden aangevraagd door het dagelijks bestuur, een publiekrechtelijk rechtspersoon, niet zijnde een gemeente, provincie of een waterschap, of een privaatrechtelijk rechtspersoon, niet zijnde een regionaal of lokaal vervoerbedrijf welke in het betrokken samenwerkingsgebied openbaar vervoer verricht.

 • 3 Indien de aanvraag betrekking heeft op een groot project voor regionale of lokale infrastructuur, en de aanvrager in aanmerking meent te komen voor toepassing van artikel 9, vierde lid, onderdeel a of b, voegt de aanvrager een onderbouwing toe op grond waarvan de aanvrager hiervoor in aanmerking meent te komen.

 • 4 Een aanvrager van een subsidie voor een groot project toont aan dat het project is opgenomen in een provinciaal verkeers- en vervoerplan, dan wel, indien het project is gelegen in een samenwerkingsgebied, in een regionaal verkeers- en vervoerplan als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 16 van de Planwet verkeer en vervoer.

 • 5 Het vierde lid is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op een groot project dat onderdeel uitmaakt van het landelijk spoorwegnet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid ten behoeve van investeringen in infrastructuur komen in aanmerking de kosten van:

  • a. studies voor het betrokken project voor zover die door Onze Minister aanvaardbaar worden geacht;

  • b. verwerving van een onroerende zaak voor zover door Onze Minister aanvaardbaar geacht;

  • c. vergunningen en leges voor zover door Onze Minister aanvaardbaar geacht;

  • d. bouwrente; deze is gelijk aan de rente van de meest recente staatslening op het moment van gunning van het werk; het bedrag en de termijn, waarover de bouwrente vergoed wordt, behoeft de goedkeuring van Onze Minister;

  • e. materialen;

  • f. werkzaamheden van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;

  • g. bijkomende voorzieningen nodig om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten vervullen;

  • h. met het project samenhangende door Onze Minister redelijk geachte schadevergoedingen aan derden;

  • i. voorlichting over de uitvoering van het project als begeleiding gedurende de bouw;

  • j. de omzetbelasting die niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek kan worden gebracht en geen recht geeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds;

  • k. voorbereiding, administratie en toezicht voor zover het betreft projecten ten behoeve van het openbaar vervoer, van het goederenvervoer over het spoor en van vaarwegen;

  • l. onvoorziene omstandigheden bij grote projecten met betrekking tot regionale of lokale infrastructuur, voorzover de kosten betrekking hebben op de kosten, genoemd in de onderdelen a tot en met i.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden slechts tot een in redelijkheid als noodzakelijk te beschouwen hoogte in aanmerking genomen.

 • 3 De kosten bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, bedragen voor projecten ten behoeve van het openbaar vervoer en van het goederenvervoer zestien procent en voor projecten ten behoeve van vaarwegen tien procent van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen e, f en g.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid stelt Onze Minister, indien het een subsidie betreft voor projecten ten behoeve van het landelijk spoorwegnet, de in dat lid genoemde kosten per soort van investering nader vast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Een aanvraag om een subsidie voor een groot project wordt slechts in behandeling genomen indien dat project is opgenomen in een realisatieprogramma dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma. In bijzondere gevallen kan Onze Minister besluiten de aanvraag reeds in behandeling te nemen voordat dat project in een realisatieprogramma is opgenomen.

 • 2 Onze Minister beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, binnen zes maanden na de indiening daarvan. Hij kan daarbij van de aanvraag afwijken.

 • 3 Indien als gevolg van de complexiteit van de te behandelen aanvraag Onze Minister niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn kan beslissen, kan hij deze termijn twee keer met telkens ten hoogste zes maanden verlengen. Onze Minister doet hiervan terstond mededeling aan de aanvrager.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister verleent de subsidie met inachtneming van eisen van soberheid en doelmatigheid. Hij kan bij de verlening van de subsidie bepalen dat het subsidiebedrag tussentijds danwel bij de vaststelling van de subsidie kan worden aangepast aan de ontwikkelingen van het loon- en prijspeil.

 • 2 De subsidie wordt verleend voor de werkelijk te maken kosten, tenzij de subsidie in de vorm van een vast subsidiebedrag wordt verleend.

 • 3 Een subsidie voor een groot project met betrekking tot regionale of lokale infrastructuur wordt uitsluitend verleend voor in de beschikking omschreven functionele eisen in de vorm van een vast subsidiebedrag, dat is gebaseerd op de kosten van de meest kosteneffectieve variant. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de variant die naar het oordeel van Onze Minister , op basis van de studies van de subsidieaanvrager ter voorbereiding van de aanvraag als het meest kosteneffectief kan worden aangemerkt.

 • 4 Bij het verlenen van de subsidie worden de kosten, welke naar het oordeel van Onze Minister redelijkerwijs ten laste van andere kostendragers kunnen worden gebracht, buiten beschouwing gelaten.

 • 5 Niet voor een subsidie komen in aanmerking de kosten van wegverharding in geval van achterstallig onderhoud aan het gehele betrokken wegdek; in geval van achterstallig onderhoud aan een gedeelte van het betrokken wegdek wordt de subsidie naar evenredigheid met de mate van achterstallig onderhoud verminderd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, bedraagt, met inachtneming van het tweede lid, als percentage van de op grond van artikel 5 in aanmerking komende kosten voor:

  • a. het landelijk spoorwegnet honderd procent; indien het infrastructuur betreft hoofdzakelijk ten behoeve van het internationale vervoer over spoorwegen kan Onze Minister een ander percentage vaststellen;

  • b. een groot project: voor regionale of lokale infrastructuur honderd procent van de kosten van de variant die naar het oordeel van Onze Minister als meest kosteneffectief kan worden aangemerkt, onder aftrek van € 225 000 000,– indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente 's-Gravenhage is gelegen of onder aftrek van € 112 500 000,– indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd.

  • c. voorzieningen met betrekking tot de veiligheid van het wegverkeer vijftig procent; indien de subsidie bestemd is voor herinrichting van verblijfsgebieden als 30-km zone, dient de aaneengesloten oppervlakte van dit gebied minimaal tien hectare te bedragen;

  • d. studies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, vijftig procent voor zover de kosten niet als bestuurskosten van de aanvrager kunnen worden aangemerkt;

  • e. aanleg van een terminal ten behoeve van intermodaal vervoer vijfentwintig procent.

 • 2 Bij de vergoeding voor de verlegging of vervanging van kabels of leidingen wordt rekening gehouden met het juridische regime, waaronder de kabels of leidingen liggen. Indien bij de verlegging de kabels of leidingen gelijktijdig worden vervangen wordt een aftrek toegepast, welke wordt berekend op basis van de resterende economische levensduur van de kabels of leidingen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan Onze Minister voor de subsidie voor een investering ten behoeve van spoorweginfrastructuur uitsluitend bestemd voor vervoer van goederen een lager percentage vaststellen.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, kan Onze Minister een lager bedrag dan € 225 000 000,– onderscheidenlijk € 112 500 000,– aftrekken in geval:

  • a. de financiële draagkracht van de aanvrager hiertoe aanleiding geeft;

   hiervan is in ieder geval sprake indien de hoogte van de brede doeluitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet BDU verkeer en vervoer, in het jaar waarin de aanvraag is ingediend, vermenigvuldigd met twee, gelijk is aan of lager dan € 225.000.000,–: of

  • b. het project een functie heeft die naar het oordeel van Onze Minister het regionale of lokale belang aanmerkelijk te boven gaat.

 • 5 Indien reeds subsidie is verleend voor de kosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, wordt deze bij de verlening van een subsidie voor de overige kosten, genoemd in artikel 5, eerste lid, in mindering gebracht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Indien een groot project anders wordt aanbesteed dan openbaar of met voorafgaande selectie, kan Onze Minister vooraf toetsen of aan de regelgeving terzake is voldaan.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister kan bij de subsidieverlening de subsidie-ontvanger de verplichting opleggen om binnen twaalf maanden na dagtekening van de beschikking te beginnen met de uitvoering van het project.

 • 2 De subsidie-ontvanger is verplicht wijzigingen ten opzichte van de op grond van artikel 4 ingediende gegevens en bescheiden te onderwerpen aan de instemming van Onze Minister, voor zover die wijzigingen van invloed zijn op de effectiviteit, de kosten, de kwaliteit of de fasering van het project. De voorstellen tot wijziging worden vermeld in de voortgangsrapportage, bedoeld in artikel 13, derde lid.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, beslist Onze Minister afwijzend indien:

  • a. naar zijn oordeel ernstige twijfel bestaat of de met het betrokken project beoogde doelstellingen worden bereikt;

  • b. het project naar zijn oordeel onvoldoende bijdraagt of in verhouding tot de kosten onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van het vigerende Structuurschema Verkeer en Vervoer, de vigerende Nota op de Ruimtelijke Ordening en het vigerende nationale milieubeleidsplan;

  • c. naar zijn oordeel het betrokken project niet past binnen het geldende meerjarenprogramma infrastructuur en transport;

  • d. de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • 2 Tenzij Onze Minister in bijzondere gevallen anders beslist, wijst hij een aanvraag af, indien op het tijdstip, waarop de aanvraag wordt ingediend, reeds met de uitvoering van het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, is begonnen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Indien subsidie wordt verleend voor meer dan één kalenderjaar wordt bij de subsidieverlening het bedrag aangegeven dat per kalenderjaar aan voorschotten kan worden verleend.

 • 2 Tenzij bij de subsidieverlening anders wordt bepaald, worden voorschotten verleend per kwartaal. Voorschotten worden verleend op basis van in te dienen declaraties die zijn afgestemd op de gerealiseerde en geplande voortgang van het werk en die zijn onderbouwd door een voortgangsrapportage van het betrokken project. De voortgangsrapportage bevat in ieder geval een overzicht van de gerealiseerde werkzaamheden, een planning van de nog te verrichten werkzaamheden en een raming van de nog te maken kosten.

 • 3 Indien een project slechts gedeeltelijk uit het fonds wordt betaald, is het bedrag dat aan voorschotten wordt verleend niet hoger dan het aandeel van het fonds in de financiering van het project.

 • 4 De subsidie-ontvanger dient jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het betrokken kalenderjaar een financiële verantwoording, voorzien van een accountants-verklaring, in. Onze Minister kan op verzoek van de subsidie-ontvanger de termijn twee keer met telkens ten hoogste twee maanden verlengen. Artikel 14, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 5 In afwijking van het vijfde lid dient de subsidie-ontvanger tenzij bij de subsidieverlening anders wordt bepaald na afloop van het kalenderjaar geen financiële verantwoording voorzien van een accountantsverklaring in.

 • 6 In geval van snellere voortgang van het werk dan voorzien bij de subsidieverlening kan, in afwijking van het tweede lid, het bedrag dat aan voorschotten kan worden verleend, worden verhoogd voor zover dat inpasbaar is binnen de begroting van het fonds. De rentekosten van de voorfinanciering van de versnelling worden niet vergoed.

 • 7 Een voorschot wordt betaald binnen acht weken na ontvangst van de declaratie, bedoeld in het derde lid.

 • 8 Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden de werkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor subsidie is verleend, kan de subsidie-ontvanger een suppletoire aanvraag indienen. De artikelen 4 tot en met 9 en 12 zijn voor zover nodig van toepassing.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Binnen een jaar nadat het betrokken project in gebruik is genomen doet de subsidie-ontvanger aan Onze Minister daarvan mededeling. De mededeling gaat vergezeld van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie, alsmede van een eindverslag en een financiële verantwoording van de totale projectkosten, voorzien van een accountantsverklaring alsmede een slotdeclaratie. Onze Minister kan op verzoek van de subsidie-ontvanger de termijn met ten hoogste zes maanden verlengen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde financiële verantwoording en accountantsverklaring dienen te worden opgesteld overeenkomstig de in artikel 4, eerste lid, onder c, bedoelde kostenraming respectievelijk de door Onze Minister vast te stellen controle-instructie.

 • 3 Met betrekking tot de financiële controle kan Onze Minister bij ministeriële regeling nadere regels geven.

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister beslist op de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de subsidie-ontvanger geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie heeft ingediend binnen de in artikel 14, eerste lid, bedoelde termijn stelt Onze Minister de subsidie ambtshalve vast binnen twaalf weken na het tijdstip waarop de betrokken termijn is verstreken.

 • 3 Indien de werkelijke kosten lager zijn dan het bedrag dat als vast subsidiebedrag is verleend, besteedt de subsidieontvanger het verschil aan infrastructurele maatregelen overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 16a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister kan voor een project dat is opgenomen in een planstudieprogramma dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma op aanvraag een subsidie verlenen voor naar het oordeel van Onze Minister in de planstudiefase redelijkerwijs te maken kosten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b of k. Kosten van studies voor het regionale of lokale wegennet komen niet voor subsidie in aanmerking. In bijzondere gevallen kan Onze Minister besluiten de aanvraag reeds in behandeling te nemen voordat dat project in een planstudieprogramma is opgenomen.

 • 2 De subsidie bedraagt voor projecten ten behoeve van het landelijk spoorwegnet ten hoogste honderd procent en voor andere projecten ten hoogste vijftig procent van de op grond van het eerste lid in aanmerking komende kosten.

 • 3 De subsidie-ontvanger neemt geen beslissing om het project niet tot uitvoering te brengen dan na instemming van Onze Minister.

 • 5 Indien voor een project waarvoor krachtens het eerste lid een subsidie is verstrekt, uiteindelijk een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt verleend, brengt Onze Minister het subsidiebedrag, bedoeld in het eerste lid, in mindering op de subsidie, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Artikel 16aa

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister kan voor een verkenning die is opgenomen in een verkenningenprogramma dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma op aanvraag een subsidie verlenen voor te maken kosten van studies of onderzoeken.

 • 2 Bij een aanvraag om een subsidie als bedoeld in het eerste lid verstrekt de aanvrager Onze Minister de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. de opzet van studies of onderzoeken;

  • b. een beschrijving op hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerprobleem en van mogelijke oplossingen;

  • c. een kostenraming met een tijdschema van de te verrichten studies of onderzoeken;

  • d. een opgave van de kostenelementen die ten laste van andere kostendragers kunnen worden gebracht;

  • e. inzicht in het voorgenomen verkeers- en vervoerbeleid.

 • 3 De subsidie bedraagt ten hoogste vijftig procent van de op grond van het eerste lid in aanmerking komende kosten.

 • 4 Onze Minister kan bij zijn beslissing als bedoeld in het eerste lid de in dat lid bedoelde kosten nader specificeren, dan wel de subsidie in afwijking van het derde lid verlenen in de vorm van een vast subsidiebedrag, dat echter niet hoger mag zijn dan vijftig procent van de op grond van het eerste lid in aanmerking komende kosten.

Artikel 16b

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister kan na ingebruikneming van een groot project, waarvoor een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, is verstrekt, op aanvraag uit het fonds een subsidie verlenen ten behoeve van de evaluatie van dat project indien die evaluatie naar zijn oordeel noodzakelijk is.

 • 2 De subsidie bedraagt vijfennegentig procent van de in aanmerking komende kosten van evaluatie.

§ 3. Subsidies voor overige projecten

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 16c

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Een subsidie voor een overig project kan uitsluitend bij Onze Minister worden aangevraagd door:

 • a. andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan een provincie, gemeente, waterschap en een regionaal openbaar lichaam ingeval het project landelijke betekenis heeft;

 • b. privaatrechtelijke rechtspersonen ingeval het project landelijke betekenis heeft;

 • c. een beheerder van landelijke spoorweginfrastructuur;

 • d. Publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen ten behoeve van investeringen in en onderhoud van infrastructurele werken buiten Nederland doch binnen Europa.

Artikel 16d

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 Onze Minister beslist op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de artikelen 6, 10, 11 en 12 met dien verstande dat in artikel 10 in plaats van 'groot project' moet worden gelezen: project, waarvan de geraamde kosten op grond van artikel 5 meer bedragen dan € 5 000 000.

§ 4. Subsidies voor kapitaallasten, bediening en onderhoud van het landelijk spoorwegnet

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In afwijking van § 2 zijn voor het verstrekken van subsidies aan een beheerder van landelijke spoorweginfrastructuur voor de kapitaallasten voortvloeiende uit de investeringen in die spoorweginfrastructuur , voor de bediening en voor het onderhoud van die spoorweginfrastructuur de bepalingen van deze paragraaf van toepassing.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De beheerder dient jaarlijks uiterlijk vier maanden voor de aanvang van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, een aanvraag om een subsidie in, waarbij hij de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een raming van de te verwachten wijziging van de kapitaallasten ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van een te verwachten wijziging in de resterende schuld en de daarover berekende rente ten gevolge van de niet à fonds perdu gefinancierde spoorweginfrastructuur;

 • b. een raming van de te verwachten wijziging van de kosten van bediening en van de onderhoudskosten ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van een te verwachten wijziging in omvang van de bestaande spoorweginfrastructuur en als gevolg van een te verwachten wijziging van de mate van gebruik van de bestaande spoorweginfrastructuur;

 • c. een raming van de te verwachten opbrengsten van vergoedingen van gebruikers van de spoorweginfrastructuur;

 • d. andere door Onze Minister noodzakelijk geachte gegevens.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister verleent jaarlijks de subsidie voor de aanvang van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 Bij de verlening van de subsidie wordt uitgegaan van de kapitaallasten, van de kosten van bediening en onderhoud en de omvang van de opbrengsten van vergoedingen van gebruikers, in een door hem te bepalen basisjaar. De subsidie kan worden aangepast aan de wijzigingen ten opzichte van het basisjaar als gevolg van:

  • a. de omvang van landelijke spoorweginfrastructuur;

  • b. het niveau van instandhoudingskwaliteit, voor zover Onze Minister daarom verzoekt;

  • c. het gebruik van landelijke spoorweginfrastructuur;

  • d. de omvang van de opbrengsten van vergoedingen van gebruikers van landelijke spoorweginfrastructuur;

  • e. de evaluatie van de algemene overeenkomst inzake de aanraking van infrastructuur;

  • f. opgebouwde overschotten danwel tekorten;

  • g. het loon- en prijspeil.

 • 3 Kapitaallasten voortvloeiend uit projecten, die het Rijk reeds overeenkomstig paragraaf 2 heeft vergoed, worden in mindering gebracht op de totale kapitaallasten. De subsidie heeft betrekking op de dan resterende kapitaallasten.

 • 4 De verplichtingen voortvloeiend uit de door Onze Minister toegestane leningfinanciering van projecten, bedoeld in paragraaf 2, worden afzonderlijk vergoed.

 • 5 Onze Minister kan besluiten tot het vaststellen van een nieuw basisjaar met inachtneming van de dan geldende omstandigheden.

 • 6 Onze Minister verleent de subsidie met inachtneming van eisen van soberheid en doelmatigheid. Hij kan bij de verlening van de subsidie bepalen dat het subsidiebedrag tussentijds danwel bij de vaststelling van de subsidie kan worden aangepast aan de ontwikkelingen van het loon- en prijspeil. Artikel 7, vierde lid, is van toepassing.

 • 7 Onverminderd het zesde lid kan Onze Minister het subsidiebedrag tussentijds danwel bij de vaststelling van de subsidie aanpassen wanneer een wijziging van het bijdragesysteem daartoe noodzaakt.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Bij de subsidieverlening wordt bepaald dat voorschotten worden verleend.

 • 2 De voorschotten worden betaald in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft in dertien maandelijkse termijnbedragen, waarbij in de maand mei twee termijnbedragen worden betaald.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft dient de beheerder bij Onze Minister een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag gaat vergezeld van de jaarrekening en de financiële verantwoording van de kapitaallasten voortvloeiende uit investeringen, kosten van bediening en onderhoudskosten en de opbrengsten in de bestaande spoorweginfrastructuur. De jaarrekening en de financiële verantwoording dienen te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde financiële verantwoording dient te worden opgesteld overeenkomstig het door Onze Minister vastgestelde informatieprofiel.

 • 3 Indien uit de accountantsverklaring blijkt, dat de beheerder ten onrechte kapitaallasten voortvloeiende uit investeringen, kosten van bediening en onderhoudskosten of opbrengsten ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de door hem beheerde spoorweginfrastructuur heeft gebracht, brengt de beheerder in de jaarrekening en de financiële verantwoording de nodige correcties aan.

 • 4 Onze Minister beslist op de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister nadere regels geven met betrekking tot deze paragraaf.

§ 6. Subsidies voor beheer en onderhoud van wegen en voor aanleg en beheer en onderhoud van vaarwegen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 In afwijking van de paragrafen 2 en 3 kan Onze Minister voor:

  • a. beheer en onderhoud aan wegen, die op 1 januari 1994 in beheer waren bij het Rijk en nadien in beheer zijn gekomen bij een provincie, een gemeente of een waterschap, of

  • b. aanleg en beheer en onderhoud van vaarwegen, ten behoeve van de binnenvaart, die in beheer zijn bij een provincie, een gemeente of een waterschap, aan die provincie, die gemeente of dat waterschap op aanvraag een subsidie verstrekken. Artikel 5, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Onze Minister kan ter uitwerking van het eerste lid bij ministeriële regeling nadere regels geven.

§ 7. Bijzondere subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 28a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Onze Minister kan uit het fonds op aanvraag een bijzondere subsidie verlenen ten behoeve van een experiment of demonstratieproject dat naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de kennisverwerving en de ontwikkeling van het beleid op nationaal niveau op het terrein van infrastructuur.

 • 2 De subsidie strekt met inachtneming van artikel 9, tweede lid, tot een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van het experiment of demonstratieproject. Tot de kosten worden gerekend de kosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, alsmede de kosten van begeleiding, evaluatie en monitoring.

 • 3 Onze Minister houdt bij het bepalen van het subsidiebedrag rekening met het karakter van het experiment of het demonstratieproject en met de kosten die redelijkerwijs ten laste van de subsidie-ontvanger behoren te komen. Hij kan de subsidie verlenen in de vorm van een vast subsidiebedrag.

§ 8. Doeluitkeringen

[Vervallen per 05-06-2005]

§ 9. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onze Minister draagt zorg voor een evaluatie van de werking van dit besluit vier jaar na inwerkingtreding ervan.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De Bijdrageregeling Mobiliteitsfonds (Stb. 1989, 220) wordt ingetrokken.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 44a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onze Minister kan bij de vaststelling van bijdragen, bedoeld in artikel 111, eerste en tweede lid, van het Besluit personenvervoer, die vóór 1 januari 1994 krachtens dat besluit zijn aangevraagd en die zijn verleend onder de toezegging dat de bijdrage op het punt van de vergoeding van de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht zal worden bijgesteld overeenkomstig een nieuwe regeling, de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht vergoeden overeenkomstig artikel 5, tweede lid.

Artikel 44b

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Onze Minister kan bij de vaststelling van bijdragen, die zijn verleend krachtens paragraaf 2 of 3 van het Besluit Infrastructuurfonds, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van het onderhavige besluit, en waarbij is toegezegd dat de bijdrage op het punt van de vergoeding van de kosten van verlegging of vervanging van kabels of leidingen zal worden bijgesteld overeenkomstig een nieuwe regeling, de bijdrage voor de kosten van verlegging of vervanging vaststellen overeenkomstig artikel 9, tweede lid .

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De Bijdrageregeling wegverkeersvoorzieningen (Stcrt. 1988, 215) wordt ingetrokken.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994 .

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De artikelen 3 tot en met 22, 28 en 28a vervallen met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op voor die datum aangevraagde en verleende subsidies.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 22 november 1993

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de negende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorende bij koninklijk besluit

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Primaire infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Weg (berm en bijbehorende groenvoorziening behoren tot de weg) waaronder begrepen auto(snel)weg, busbaan, fietspad en voetpad met daarbij behorende kunstwerken, zoals:

brug/duiker;

viaduct;

aquaduct;

tunnel.

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

opstelplaats veerdienst;

aanlegplaats veerdienst (bv. fuik en stoep);

distributiecentrum;

transferium;

busstation;

stationsvoorpleinen.

Parkeerinfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

op- en afrit naar en van voorzieningen als tankstation, wegrestaurant en parkeerplaats;

parkeerplaats openbare weg en bijzondere parkeerplaats, als carpoolplaats en p+r-voorziening;

fietsenstalling.

Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

verkeersregelsysteem;

verkeerssignalering;

wegmarkering;

bewegwijzering;

praatpalensysteem;

verkeersveiligheidsvoorziening (bv. verkeersbord, schrikplank en verlichting).

Milieu-infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie);

cerviduct;

dassentunnel.

Alle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

reserve-onderdeel

werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud weg

Vaarwegen en waterbeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Primaire infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Water met de omhullende structuren (zoals bodems, oevers en inrichtingswerken) met de daarbij behorende kunstwerken en inrichtingswerken, zoals:

sluizen;

stuwen;

bruggen;

gemalen;

duikers;

zuiveringsinstallaties;

vistrappen;

nevengeulen;

eilanden.

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

steiger;

kade;

terminal;

binnenhaven.

Parkeerinfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

ligplaats;

binnenhaven.

Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

betonning en bebakening;

radiobaken en radioplaatsbepalingssysteem (o.a. Decca);

walradarsysteem;

communicatiesysteem (bv. marifoon en mobilofoon);

telematicavoorziening.

Milieu-infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals: voorziening voor huisvuil en gevaarlijke stoffen;

geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie);

voorziening voor tijdelijke opslag van vervuilde baggerspecie, vrijkomend bij onderhoud van vaargeulen.

Infrastructuur ten behoeve van aan- en afvoer van water

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

veiligheidsvoorzieningen bij in- en uitlaatwerken van stuwen, doorlaatmiddelen en gemalen.

Infrastructuur ten behoeve van natuur en landschap

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

voorzieningen voor biologisch beheer;

kwelderwerken.

Infrastructuur ten behoeve van recreatie en andere functies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

aparte sluizen voor recreatievaart;

steigers;

jachtbetonning;

oevers en eilanden ten behoeve van recreanten;

voorzieningen ten behoeve van waterbodemsanering;

voorzieningen voor (tijdelijke) opslag van vervuilde baggerspecie;

installaties voor scheiding en reiniging van baggerspecie.

Alle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

reserve-onderdeel;

werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud scheepvaartweg

dienstkringkantoor;

steunpunt;

voorzieningen voor berging van (gezonken) vaartuigen en bestrijding van olie en andere verontreinigingen;

vlieg-, vaar- en voertuigen ten behoeve van inspectie;

meetvaartuigen en meetsystemen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Waterkeren

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Primaire infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Primaire waterkeringen (waaronder begrepen dijken, zandige kust, stormvloekeringen en hoge gronden) met inbegrip van:

vooroevers;

stranden;

duinen;

dijkwegen;

boulevards

onderwaterbodemverdediging;

zomer- en winterbed van de grote rivieren; en

de daarbij behorende kunstwerken, zoals:

sluizen;

strekdammen;

geleidedammen;

paalrijen.

Infrastructuur voor verbetering en onderhoud

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

inspectie- en onderhoudswegen;

havens;

loswallen;

opslagterreinen;

opslagputten;

voorzieningen op zandwinplaatsen ten behoeve van kustsuppleties.

Infrastructuur ten behoeve van recreatief medegebruik en overige aan waterkeren gerelateerde functies

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

wandelpaden;

fietspaden;

parkeerplaatsen;

trailerhellingen;

voorzieningen ten behoeve van behoud of versterken van LNC-waarden.

Milieu-infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

hevels;

doorlaatmiddelen;

verdediging van kwelderranden en van natuurvriendelijke (voor)oevers.

Alle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

voorzieningen ter beïnvloeding van afvoerkarakteristieken in

stroomgebieden;

dienstkringkantoren;

bedieningsgebouwen;

meet-, plaatsbepalings-, computer- en communicatieapparatuur en systemen;

werk- en opslagplaatsen ten behoeve van onderhoud aan waterkeringen;

inspectie-, meet- en werkvaartuigen;

materieel voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, uitvoering kustlijnzorg en bestrijding van overstromingen;

voertuigen;

reserve-onderdelen.

Spoorwegen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Primaire infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Spoorweg (berm en bijbehorende groenvoorziening behoren tot de spoorweg, inclusief bovenleiding en elektriciteitsvoorziening) met daarbij behorende kunstwerken, zoals:

brug/duiker;

viaduct;

tunnel;

gelijkvloerse kruising.

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

station/halte (waaronder abri en perron);

rangeerterrein;

terminal/railservice-centrum;

verlichtingsinstallaties;

laad- en loswegen, toegangswegen.

Parkeerinfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

opstel-emplacement.

Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, met inbegrip van daarvoor bestemde elektriciteitsvoorziening, zoals:

VECOM;

VETAG;

ATB-beveiliging;

ERTMS;

blokbeveiliging;

sein- en beveiligingssysteem;

verkeerssignalering;

telematicavoorziening;

telerail/overige communicatiesystemen.

Milieu-infrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie).

Alle infrastructurele voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:

reserve-onderdeel.

werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud spoorweg

Naar boven