Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 24-08-2006 t/m 31-12-2006

Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende na overleg met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 6, derde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij de vaststelling van het inkomen worden in ieder geval buiten beschouwing gelaten de inkomsten, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De draagkracht van de gehandicapte en zijn echtgenoot wordt per kalenderjaar vastgesteld.

  • 2 Bij een netto inkomen tot en met 1,5 maal het norminkomen is de draagkracht per kalenderjaar ten hoogste € 45,-.

  • 3 Voorzover het netto inkomen meer bedraagt dan 1,5 maal het norminkomen wordt bij de vaststelling van de draagkracht per kalenderjaar ten hoogste een kwart van het draagkrachtpercentage dat burgemeester en wethouders in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand hanteren, in aanmerking genomen.

  • 4 Met betrekking tot rolstoelen wordt geen draagkracht in aanmerking genomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdragen en het eigen aandeel in de kosten van een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verleend, mogen de draagkracht als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, niet te boven gaan.

  • 2 Bij de toepassing van het eerste lid worden op de draagkracht in mindering gebracht:

  • 3 Desgevraagd herziet het gemeentebestuur, in verband met het bepaalde in het tweede lid, zonodig een eerder in het kalenderjaar gegeven beschikking tot toekenning van een voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten. Een daartoe strekkende aanvraag van de gehandicapte kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft, bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De eigen bijdrage is slechts verschuldigd over het kalenderjaar waarin de voorziening wordt toegekend.

  • 2 Het totaal aan eigen bijdragen dat per kalenderjaar verschuldigd kan zijn, is ten hoogste € 45,-.

  • 3 Met betrekking tot rolstoelen is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG.

's-Gravenhage, 19 november 1993

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven