Instelling overlegcommissie Asielzoekerscentrum Ambt Delden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 26-11-1993 t/m 27-08-2004

Instelling overlegcommissie Asielzoekerscentrum Ambt Delden

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het wenselijk is om voor een goede afstemming tussen de bewoners van een Asielzoekerscentrum en de bevolking van de gemeente waar dit centrum is gevestigd, een overlegcommissie in het leven te roepen;

dat in Hoofdstuk VII van de overeenkomst ter zake van de vestiging van een Asielzoekerscentrum tussen de betrokken gemeente en de minister is overeengekomen dat de minister een zodanige commissie zal instellen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt de overlegcommissie van het Asielzoekerscentrum in de gemeente Ambt Delden

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De in artikel 1 genoemde overlegcommissie, hierna te noemen de commissie, heeft tot taak het bevorderen van een optimale verstandhouding tussen de bewoners van het Asielzoekerscentrum en de plaatselijke gemeenschap alsmede de betrokken diensten en instellingen, door middel van:

 • a. het uitwisselen van informatie ter zake van ontwikkelingen in het Asielzoekerscentrum alsmede in de plaatselijke gemeenschap;

 • b. het voeren van periodiek overleg, alsmede het voeren van tussentijds overleg indien ten minste drie leden zulks noodzakelijk achten. In het overleg wordt informatie uitgewisseld als genoemd onder a. en worden voorts besproken de eventuele knelpunten en suggesties voor het wegnemen van die knelpunten;

 • c. het aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur signaleren van knelpunten die een structureel karakter dragen;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Een commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. de directeur van het betrokken asielzoekerscentrum;

  • b. de plaatsvervangend directeur van het betrokken Asielzoekerscentrum;

  • c. een vertegenwoordiger van de medische opvang asielzoekers;

  • d. ten minste een en ten hoogste twee vertegenwoordigers van de betrokken gemeente;

  • e. een vertegenwoordiger van de plaatselijke politie;

  • f. ten minste een en ten hoogste drie personen vanuit de plaatselijke bevolking, bij voorkeur uit de directe omgeving van het betrokken Asielzoekerscentrum.

 • 2 Indien de aanwijzing van een voorzitter en een secretaris niet nader in de overeenkomst ter zake van de vestiging van een Asielzoekerscentrum is geregeld, worden zij door de overlegcommissie uit haar midden aangewezen. Zolang door de overlegcommissie geen secretaris is aangewezen, vervult de plaatsvervangend directeur de functie van secretaris.

 • 3 De leden, bedoeld in het eerste lid, worden benoemd en ontslagen door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Voor de leden, bedoeld in het eerste lid onder d, e en f, geschiedt zulks op voordracht van het College van Burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissies in het Centraal Archief van dit ministerie opgenomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij, met de bij het besluit behorende toelichting, is geplaatst.

Een afschrift van deze regeling wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de belanghebbenden.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven