Instelling Commissie Modernisering Ouderenzorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Instelling Commissie Modernisering Ouderenzorg

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende:

 • dat de ouderenzorg gebaat is bij een integrale, aktiviteitengerichte benadering, in een regionaal verband;

 • dat mede in dat kader gewerkt moet worden aan de ordening van wonen en zorg;

gehoord de beraadslagingen in de Kamer tijdens de Uitgebreide Commissie Vergaderingen over de Voortgangsnota Ouderen in Tel en de brief van het kabinet over de ordening van wonen en zorg d.d. 24 mei 1993;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • a. een advies te geven over modernisering van het stelsel van ouderenzorg als onderdeel van het zorgsysteem; daarbij dient de demografische ontwikkeling tot het jaar 2015 als uitgangspunt genomen te worden;

 • b. een advies te geven over de concrete uitwerkingsmodaliteiten van de ordening van wonen en zorg, waarbij de beleidsinhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid corresponderen, op basis van de brief van het kabinet dd. 24 mei 1993 en het debat over deze brief.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De samenstelling van de commissie is als volgt:

Voorzitter:

dr. R. W. Welschen;

plaatsvervangend voorzitter:

drs. H. J. Kaiser;

leden:
 • prof. dr. P. P. J. Houben,

 • prof. dr. C. A. de Kam,

 • prof. dr. D. Post,

 • prof. dr. A. A. de Roo,

 • prof. dr. F. Rutten,

 • prof. dr. ir. J. van der Schaar,

 • vacature;

technisch adviseur:

drs. J. Bultman (Zfr);

ambtelijk adviseurs:
 • drs. A. H. C. Annink (WVC);

 • drs. P. H. B. Pennekamp (WVC);

 • drs. M. J. van Rijn (VROM);

 • drs. P. W. A. Veld (VROM);

ambtelijk secretariaat:
 • drs. J. B. van den Berg (WVC),

 • drs. H. K. Griffioen (WVC),

 • mr. S. J. Rozema (VROM).

De commissie hoort de belangenvertegenwoordigers van ouderenorganisaties, aanbieders van zorg, bewoners, woningcorporaties, verzekeraars en andere overheden.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de commissie externe deskundigen raadplegen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de minister van WVC goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van WVC. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het Centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Terug naar begin van de pagina