Instelling Adviescommissie laagste segment arbeidsmarkt

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 24-09-2008

Instelling Adviescommissie laagste segment arbeidsmarkt

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overwegende;

dat de inactiviteit in het laagste segment van de arbeidsmarkt zich structureel op een hoog niveau bevindt; dat de omvang en duur van deze problematiek een onafhankelijk advies rechtvaardigt naar de oplossing van de problematiek; dat het wenselijk is een onafhankelijke Commissie in te stellen die een dergelijk advies uitbrengt.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een onafhankelijke Adviescommissie laagste segment arbeidsmarkt, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Commissie heeft de volgende taak:

  • a). Te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om het arbeidsaanbod in het laagste segment van de arbeidsmarkt ook een daadwerkelijk reëel arbeidsaanbod te doen zijn.

  • b). Medio mei 1994 aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een definitief rapport van de bevindingen uit te brengen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In de Commissie hebben zitting:

  • Prof. mr. F.H.J.J. Andriessen, tevens Voorzitter

  • Prof. dr. F.A.G. den Butter

  • Mw. A.A.E. Goijert

  • Prof. mr. C.A. de Kam

  • Prof. dr. J.J.M. Theeuwes

  • De heer A. van der Veen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen. In het geval zich binnen de Commissie een verschil van inzicht voordoet, wordt met meerderheid van stemmen besloten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 november 1993

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

Naar boven