Wijziging regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 21-11-1993 t/m 31-12-2004

Wijziging regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikel 54 van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Voor de werkzaamheden van de Kamer als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 2a ten aanzien van verzoeken die bij de Kamer zijn ingediend voor de dag waarop deze regeling in werking is getreden, is het tarief verschuldigd overeenkomstig de regeling van 11 maart 1980, nr. J. 63, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven