Nadere regels aanduiding van batterijen en accu's die kwik, cadmium of lood bevatten

[Regeling vervallen per 26-09-2008.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 25-09-2008

Nadere regels aanduiding van batterijen en accu's die kwik, cadmium of lood bevatten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 93/86/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 1993 betreffende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten (PbEG L 264,51) en op artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 september 1992 tot vaststelling van regels inzake batterijen en accu's die kwik, cadmium of lood bevatten (Stb. 486);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

het koninklijk besluit van 15 september 1992 (Stb. 486) tot vaststelling van regels inzake batterijen en accu's die kwik, cadmium of lood bevatten;

aanduiding:

de aanduiding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

 • 1 De aanduiding op batterijen of accu's bestaat uit een teken voor gescheiden inzameling en een teken dat de aanwezigheid van de metalen kwik, cadmium of lood aangeeft.

 • 2 De aanduiding wordt aangebracht door degene die de batterijen of accu's vervaardigt of in Nederland invoert.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, draagt degene die apparaten vervaardigt of in Nederland invoert, die een of meer batterijen bevatten, ervoor zorg dat deze batterijen zijn voorzien van een aanduiding.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

 • 1 Het teken voor gescheiden inzameling bestaat uit een afbeelding van een afvalbak met een kruis erdoor, zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 Degene die ingevolge artikel 2 de batterijen of accu's voorziet van het teken, bepaalt welke van de twee afbeeldingen, aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage, voor de betrokken batterijen of accu's als inzamelteken geldt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

 • 1 Het teken dat de aanwezigheid van de metalen kwik, cadmium of lood in batterijen of accu's aangeeft, bestaat uit het chemisch symbool voor het metaal dat in de betrokken batterijen of accu's aanwezig is.

 • 2 Het chemisch symbool is:

  • a. voor kwik: Hg,

  • b. voor cadmium: Cd,

  • c. voor lood: Pb.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

 • 1 Het teken voor gescheiden inzameling, bedoeld in artikel 3, heeft een oppervlakte van 3% van de oppervlakte van de grootste zijde van de batterij of accu of, ingeval van een ronde batterij of accu, van 3% van de helft van de totale zij-oppervlakte van de batterij of de accu. De maximale oppervlakte van het teken bedraagt 25 cm².

 • 2 Het chemisch symbool, dat ingevolge artikel 4 als teken op de batterij of accu wordt aangebracht, heeft een oppervlakte van ten minste 25% van de oppervlakte van het inzamelteken. Het wordt aangebracht onder het inzamelteken.

 • 3 De tekens, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aangebracht op de batterij of de accu.

 • 4 Indien de oppervlakte van het inzamelteken minder is dan 0,25 cm², worden het inzamelteken en het symbool, bedoeld in artikel 4, aangebracht op de verpakking. De oppervlakte van het inzamelteken bedraagt in dat geval 1 cm².

 • 4 De tekens zijn zodanig aangebracht dat ze goed zichtbaar zijn, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

Het aanduiden van een batterij of accu op een wijze die misleidend is ten aanzien van de aanduiding, bedoeld in artikel 2, is verboden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

Ten aanzien van batterijen of accu's die op 1 januari 1994 reeds in de Europese Gemeenschappen zijn vervaardigd of ingevoerd, blijft het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit tot 1 januari 1996 buiten toepassing.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 26-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 1993

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven