Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-12-1993 t/m 30-11-2005

Besluit van 12 november 1993, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met wijziging van de vereisten voor het gewicht 1,25

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 juli 1993, nr. 93014278/2492, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 96a, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 juni 1993, nr. OR 93000129/1 P);

De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 1993, nr. W05.93.0534);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 november 1993, nr. 93086932/2492, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Leerlingen voor wie bij een school op grond van onderdeel a van het overzicht van artikel 7, eerste lid, van het Formatiebesluit WBO 1992, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, het gewicht 1,25 was vastgesteld, behouden dat gewicht zolang zij op die school verblijven, doch uiterlijk tot 1 augustus 1997.

  • 2 Met ingang van 1 augustus 1997 behouden de in het eerste lid bedoelde leerlingen het gewicht 1,25 slechts indien zij voldoen aan onderdeel a van het overzicht van artikel 7, eerste lid, van het Formatiebesluit WBO 1992, zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 november 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de dertigste november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven