Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 25-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen BIG
Wet BIG
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006251
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzingsbesluit 's-Hertogenbosch als nevenzittingsplaats Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 4. Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 6. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
 7. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
 8. Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut
 9. Besluit functionele zelfstandigheid
 10. Besluit Geneesmiddelenwet
 11. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
 12. Besluit goedkeuring besluiten CSG
 13. Besluit Jeugdwet
 14. Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent
 15. Besluit opleidingseisen apotheker
 16. Besluit opleidingseisen arts
 17. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
 18. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus
 20. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 23. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
 24. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus
 25. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
 26. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
 27. Besluit opleidingseisen tandarts
 28. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
 29. Besluit periodieke registratie Wet BIG
 30. Besluit psychotherapeut
 31. Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg
 32. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel openbaar apotheker en instemming met Besluit opleidingseisen openbare farmacie en Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie
 33. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde
 34. Goedkeuring besluit CHVG 7-2002 (herregistratie van verpleeghuisartsen)
 35. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen gastro-enterologie
 36. Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog
 37. Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)
 38. Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)
 39. Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003
 40. Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 41. Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 42. Goedkeuringsbesluit Besluit Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
 43. Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 44. Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS
 45. Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
 46. Goedkeuringsbesluit Regeling inzake instelling specialismen (AVVV)
 47. Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker
 48. Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)
 49. Goedkeuringsregeling wijzigingsregeling KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten
 50. Kaderbesluit CCMS
 51. Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus
 52. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
 53. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie
 54. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie
 55. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
 56. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
 57. Regeling periodieke registratie Wet BIG
 58. Regeling specialisten geneeskunst
 59. Regeling specialisten Pharmacie
 60. Regeling specialisten tandheelkunde
 61. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
 62. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
 63. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
 64. Registratiebesluit BIG
 65. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
 66. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist
 67. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
 68. Toetsingskader CCMS
 69. Tuchtrechtbesluit BIG
 70. Verzamelbesluit VWS 2020
 71. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 72. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 73. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 74. Wijzigingsbesluit Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut en Besluit functionele zelfstandigheid (wijziging opleiding en deskundigheidsgebied mondhygiënist)
 75. Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
 76. Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG (periodieke registratie van physician assistants)
 77. Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG, enz. (uitbreiding reikwijdte dat besluit met registers vijf categorieën beroepsbeoefenaren)
 78. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 79. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006
 80. Wijzigingsbesluit Tuchtrechtbesluit BIG enz. (terugbrengen aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie en nadere invulling van tijdens de stages te verrichten episiotomieën)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.6
 3. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XVIa
 5. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022
  Bijlage: 3
 7. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Geneesmiddelenwet
 8. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitel Wet BIG
  Tekst: tekst
 10. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.4.1.3
 11. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 12. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 1
 13. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
  Artikel: 1
 14. Besluit functionele zelfstandigheid
  Artikel: 1
 15. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 6
 16. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
  Artikel: 1
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit opleidingseisen apotheker
  Artikel: 1
 19. Besluit opleidingseisen arts
  Artikel: 1
 20. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
  Artikel: 1
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
  Artikelen: 1, 6
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikelen: 1, 6, 9
 23. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikel: 1
 24. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
  Artikel: 1
 25. Besluit opleidingseisen tandarts
  Artikel: 1
 26. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikel: 1
 27. Besluit periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 28. Besluit psychotherapeut
  Artikel: 1
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 30. Besluit zeevarenden
  Artikel: 110
 31. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 82
 32. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 33. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Teksten: tekst, tekst
 34. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
  Bijlage: bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 35. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 1
 36. Regeling ambulancezorgvoorzieningen
  Artikelen: 1, 14
 37. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 38. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 5
 39. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 1
 40. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Bijlage: 3
 41. Regeling inburgering 2021
  Bijlage: 1
 42. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 43. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
  Artikelen: 1, 3, 5
 44. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
  Artikel: 1
 45. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  Artikel: 1
 46. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
  Artikel: 1
 47. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.2.2, 6.2.8
 48. Registratiebesluit BIG
  Artikel: 1
 49. Richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s 2017
  Bijlage: bijlage
 50. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
  Artikel: 1
 51. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist
  Artikelen: 1, 3
 52. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
  Artikel: 1
 53. Tuchtrechtbesluit BIG
  Artikel: 1
 54. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 3.4
 55. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 60
 56. Wet op bijzondere medische verrichtingen
  Artikel: 1
 57. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 58. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 59. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 60. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 61. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1
 62. Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, enz. (verbeteringen tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien functioneren wet)
 63. Wijzigingswet Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, enz. (invoering Wzd-functionaris)
  Artikel: IV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35410
Aanhangig 35534
Aanhangig 36357
Aanhangig 36444
Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 15 35547
Wijziging 05-02-2020
samen met
23-01-2019
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 52
35299
samen met
34874
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629
Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630
Wijziging 07-10-2015
samen met
14-03-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2013, 142
32402
samen met
33062
Wijziging 04-12-2013
samen met
07-11-2011
Stb. 2013, 560
samen met
Stb. 2011, 568
33507
samen met
32261
01-07-2024 Wijziging 20-03-2024 Stb. 2024, 59 36222 25-03-2024 Stb. 2024, 61
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 15 35547 24-02-2022 Stb. 2022, 98
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 182 35045 24-04-2020 Stb. 2020, 132
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 11-07-2018
samen met
11-07-2018
samen met
21-03-2018
Stb. 2018, 260
samen met
Stb. 2018, 247
samen met
Stb. 2018, 94
34629
samen met
34939
samen met
34797
22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 214 34330 03-07-2017 Stb. 2017, 303
Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 214 34330 03-07-2017 Stb. 2017, 303
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279
t/m 01-01-2015 1) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 106 33674 27-05-2014 Stb. 2014, 206
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 30-10-2013 Stb. 2013, 435
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 568 32261 13-12-2011 Stb. 2011, 631
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 572 32196 13-12-2011 Stb. 2011, 631
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 568 32261 13-12-2011 Stb. 2011, 631
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 15-04-2010 Stb. 2010, 191 31122 15-04-2010 Stb. 2010, 191
Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 07-06-2007 Stb. 2007, 237 30463 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 640 23169 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 12-12-2008 Stb. 2008, 556
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 06-12-2007 Stb. 2007, 530
Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 473 30443 20-11-2006 Stb. 2006, 639
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 472 30207 20-11-2006 Stb. 2006, 639
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
t/m 01-06-2002 2) Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 712 29607 02-12-2004 Stb. 2004, 712
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 32 29230 17-12-2003 Stb. 2004, 32
Wijziging 22-05-2003 Stb. 2003, 244 28456 02-07-2003 Stb. 2003, 289
Wijziging 26-09-2002 Stb. 2002, 519 27669 11-11-2002 Stb. 2002, 569
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 220 28222 14-06-2002 Stb. 2002, 328
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
01-12-1999 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 13-11-1999 Stb. 1999, 487
04-08-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 326 26371 29-04-1999 Stb. 1999, 326
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1998 Wijziging 12-03-1998 Stb. 1998, 154 25416 17-03-1998 Stb. 1998, 157
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 17-03-1998 Stb. 1998, 157
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-1997 Wijziging 26-11-1997 Stb. 1997, 570 25340 26-11-1997 Stb. 1997, 575
Wijziging 18-01-1996 Stb. 1996, 80 23633 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 588 24334 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 518 24116 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 640 23169 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 02-11-1994
samen met
08-10-1992
Stb. 1994, 803
samen met
Stb. 1992, 593
23558
samen met
21073
19-11-1997 Stb. 1997, 553
01-04-1996 Wijziging 18-01-1996 Stb. 1996, 80 23633 08-03-1996 Stb. 1996, 185
01-01-1996 Wijziging 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
01-12-1995 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 588 24334 06-12-1995 Stb. 1995, 588
Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 518 24116 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 640 23169 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 14-11-1995 Stb. 1995, 559
03-11-1995 Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 518 24116 14-09-1995 Stb. 1995, 518
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
22-02-1995 t/m 01-01-1994 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 24-01-1995 Stb. 1995, 80
12-01-1994 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 28-12-1993 Stb. 1994, 16
01-01-1994 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 28-12-1993 Stb. 1994, 16
Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 518 24116 28-12-1993 Stb. 1994, 16

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 101)
 2. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 14 , Artikel 462)
Naar boven