Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel indexering
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel orthodontische zorg
  Artikel: 3
 6. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikelen: 1.3, 2.2, 2.4
 7. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Artikel: 2
 10. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Artikel: 3
 11. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 12. Beleidsregels WSW 2008
  Artikel: 2
 13. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 14. Beleidsregels erkenning van beroepskwalificaties en verklaring van vakbekwaamheid beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitel Wet BIG
  Tekst: tekst
 16. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 13a
 17. Besluit Jeugdwet
  Artikelen: 7.4.1.5, 1.1
 18. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 19. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 20. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikelen: 2, 3
 21. Besluit diergeneesmiddelen 2022
  Artikel: 1.1
 22. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 8
 23. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
  Artikelen: 2, 10
 24. Besluit inburgering 2021
  Artikelen: 2.7, 3.9
 25. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.6.5
 26. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
  Artikel: 2
 27. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikel: 2
 28. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikelen: 2, 6
 29. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
  Artikelen: 2, 9
 30. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikelen: 2, 6
 31. Besluit periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 32. Besluit psychotherapeut
  Artikelen: 2, 10
 33. Besluit publieke gezondheid
  Artikel: 17
 34. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 50
 35. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 2
 36. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 61
 37. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 18.4.3
 38. Kaderbesluit CCMS
  Artikelen: B.10, B.16, B.5, D.10, D.3, D.4, D.5
 39. Noodwet Geneeskundigen
  Artikelen: 1, 2a
 40. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 41. Regeling Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel
  Artikel: 3
 42. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
 43. Regeling Controleprotocol WNT 2019
  Bijlage: bijlage
 44. Regeling Controleprotocol WNT 2020
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2020
 45. Regeling Controleprotocol WNT 2021
  Bijlage: Bij de Regeling Controleprotocol WNT 2021
 46. Regeling Jeugdwet
  Artikel: 2
 47. Regeling OV-begeleiderskaart
  Artikel: 3
 48. Regeling ambulancezorgvoorzieningen
  Artikelen: 7, 10, 18
 49. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 5, 6
 50. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 1.3
 51. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 52. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.22
 53. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2022
  Artikel: 3
 54. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 55. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 3
 56. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikelen: 1, 7, 7a
 57. Regeling verlenging inschrijving Rbtv
  Artikel: 4
 58. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 59. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.29a
 60. Registratiebesluit BIG
  Artikelen: 2, 4a
 61. Reglement adviescommissie veelbelovende zorg 2022
  Artikel: 3
 62. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
  Artikel: 1
 63. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 64. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  Artikel: 1
 65. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 66. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 1
 67. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 68. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 69. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 70. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 71. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel: 2
 72. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 8.1, 8.12, 8.4
 73. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 74. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 1, 12
 75. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 76. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 77. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.5a
 78. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 4, 4a, 12, 13a, 13c, 14, 16, 36b, 40, 43, 88, 92, 105
 79. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 80. Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35534
01-07-2020 Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 182 35045 24-04-2020 Stb. 2020, 132
01-01-2020 Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-09-2018 Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130
18-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
01-07-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 220 28222 14-06-2002 Stb. 2002, 328
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337 Inwtr. 2
01-04-1998 Wijziging 12-03-1998 Stb. 1998, 154 25416 17-03-1998 Stb. 1998, 157
01-12-1995 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 14-11-1995 Stb. 1995, 559

Opmerkingen

 1. Artikel IV van Stb. 2019/288 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking als het voorstel van wet 25892 (Wet bescherming persoonsgegevens) tot wet wordt verheven en in werking treedt.2)
Naar boven