Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen BIG
Wet BIG
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006251
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzingsbesluit 's-Hertogenbosch als nevenzittingsplaats Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 4. Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 6. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
 7. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
 8. Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut
 9. Besluit functionele zelfstandigheid
 10. Besluit Geneesmiddelenwet
 11. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
 12. Besluit goedkeuring besluiten CSG
 13. Besluit Jeugdwet
 14. Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent
 15. Besluit opleidingseisen apotheker
 16. Besluit opleidingseisen arts
 17. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
 18. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus
 20. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 23. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
 24. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus
 25. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
 26. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
 27. Besluit opleidingseisen tandarts
 28. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
 29. Besluit periodieke registratie Wet BIG
 30. Besluit psychotherapeut
 31. Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg
 32. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel openbaar apotheker en instemming met Besluit opleidingseisen openbare farmacie en Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie
 33. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde
 34. Goedkeuring besluit CCMS 1-2002 inzake herziene opleidingseisen anesthesiologie
 35. Goedkeuring besluit CHVG 7-2002 (herregistratie van verpleeghuisartsen)
 36. Goedkeuring besluiten CCMS 3-2002 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 Opleidingseisen orthopedie
 37. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen gastro-enterologie
 38. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie
 39. Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog
 40. Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)
 41. Goedkeuringsbesluit besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde
 42. Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)
 43. Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003
 44. Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 45. Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 46. Goedkeuringsbesluit Besluit Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
 47. Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie
 48. Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 49. Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS
 50. Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
 51. Goedkeuringsbesluit Regeling inzake instelling specialismen (AVVV)
 52. Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker
 53. Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)
 54. Goedkeuringsregeling wijzigingsregeling KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten
 55. Kaderbesluit CCMS
 56. Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus
 57. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
 58. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie
 59. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie
 60. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
 61. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
 62. Regeling periodieke registratie Wet BIG
 63. Regeling specialisten geneeskunst
 64. Regeling specialisten Pharmacie
 65. Regeling specialisten tandheelkunde
 66. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
 67. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
 68. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
 69. Registratiebesluit BIG
 70. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
 71. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist
 72. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
 73. Toetsingskader CCMS
 74. Tuchtrechtbesluit BIG
 75. Verzamelbesluit VWS 2020
 76. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 77. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 78. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut en Besluit functionele zelfstandigheid (wijziging opleiding en deskundigheidsgebied mondhygiënist)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG (periodieke registratie van physician assistants)
 82. Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG, enz. (uitbreiding reikwijdte dat besluit met registers vijf categorieën beroepsbeoefenaren)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 84. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.6
 3. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XVIa
 5. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlagen: Boetedifferentiatie, Boetedifferentiatie
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitel Wet BIG
  Tekst: tekst
 9. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.4.1.3
 10. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 11. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 1
 12. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
  Artikel: 1
 13. Besluit functionele zelfstandigheid
  Artikel: 1
 14. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 6
 15. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
  Artikel: 1
 16. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 17. Besluit opleidingseisen apotheker
  Artikel: 1
 18. Besluit opleidingseisen arts
  Artikel: 1
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
  Artikel: 1
 20. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
  Artikelen: 1, 6
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikelen: 1, 6, 9
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikel: 1
 23. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
  Artikel: 1
 24. Besluit opleidingseisen tandarts
  Artikel: 1
 25. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikel: 1
 26. Besluit periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 27. Besluit psychotherapeut
  Artikel: 1
 28. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 29. Besluit zeevarenden
  Artikel: 110
 30. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 82
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 32. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 33. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
  Bijlage: bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 34. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 1
 35. Regeling ambulancezorgvoorzieningen
  Artikelen: 1, 14
 36. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 37. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 5
 38. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 1
 39. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Bijlage: 3
 40. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 41. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 42. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
  Artikelen: 1, 3, 5
 43. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
  Artikel: 1
 44. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  Artikel: 1
 45. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
  Artikel: 1
 46. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.2.2, 6.2.8
 47. Registratiebesluit BIG
  Artikel: 1
 48. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  Bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
 49. Richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s 2017
  Bijlage: bijlage
 50. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
  Artikel: 1
 51. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist
  Artikelen: 1, 3
 52. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
  Artikel: 1
 53. Tuchtrechtbesluit BIG
  Artikel: 1
 54. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 3.4
 55. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 60
 56. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 13d
 57. Wet op bijzondere medische verrichtingen
  Artikel: 1
 58. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 59. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 60. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 61. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 62. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1
 63. Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, enz. (verbeteringen tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien functioneren wet)
 64. Wijzigingswet Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, enz. (invoering Wzd-functionaris)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina