Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen BIG
Wet BIG
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006251
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen
 4. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 6. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
 7. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
 8. Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut
 9. Besluit functionele zelfstandigheid
 10. Besluit Geneesmiddelenwet
 11. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
 12. Besluit goedkeuring besluiten CSG
 13. Besluit Jeugdwet
 14. Besluit medische hulpmiddelen
 15. Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent
 16. Besluit opleidingseisen apotheker
 17. Besluit opleidingseisen arts
 18. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut
 20. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 23. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
 24. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus
 25. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
 26. Besluit opleidingseisen tandarts
 27. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
 28. Besluit periodieke registratie Wet BIG
 29. Besluit psychotherapeut
 30. Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg
 31. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel openbaar apotheker en instemming met Besluit opleidingseisen openbare farmacie en Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie
 32. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde
 33. Goedkeuring besluit CCMS 1-2002 inzake herziene opleidingseisen anesthesiologie
 34. Goedkeuring besluit CHVG 7-2002 (herregistratie van verpleeghuisartsen)
 35. Goedkeuring besluiten CCMS 3-2002 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 Opleidingseisen orthopedie
 36. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen gastro-enterologie
 37. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie
 38. Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog
 39. Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)
 40. Goedkeuringsbesluit besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde
 41. Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)
 42. Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003
 43. Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 44. Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 45. Goedkeuringsbesluit Besluit Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
 46. Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie
 47. Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 48. Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS
 49. Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
 50. Goedkeuringsbesluit Regeling inzake instelling specialismen (AVVV)
 51. Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker
 52. Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)
 53. Goedkeuringsregeling wijzigingsregeling KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten
 54. Kaderbesluit CCMS
 55. Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus
 56. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
 57. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie
 58. Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie
 59. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
 60. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
 61. Regeling overgangsrecht getuigschriften psychotherapie
 62. Regeling periodieke registratie Wet BIG
 63. Regeling specialisten geneeskunst
 64. Regeling specialisten Pharmacie
 65. Regeling specialisten tandheelkunde
 66. Regeling vacatiegelden leden beroepsgenoten college van medisch toezicht
 67. Regeling vacatiegelden secretaris CMT
 68. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
 69. Regeling vacatiegelden voorzitter en rechtsgeleerde leden college van medisch toezicht
 70. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
 71. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
 72. Registratiebesluit BIG
 73. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
 74. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
 75. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid physician assistant
 76. Toetsingskader CCMS
 77. Tuchtrechtbesluit BIG
 78. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut en Besluit functionele zelfstandigheid (wijziging opleiding en deskundigheidsgebied mondhygiënist)
 82. Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG, enz. (uitbreiding reikwijdte dat besluit met registers vijf categorieën beroepsbeoefenaren)
 84. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 85. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XVIa
 4. Beleidsregel Document registratie-eisen en toetsingsprocedure 003 Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
  Artikel: 1
  Bijlage: Opiumwet
 7. Beleidsregels uitvoering artikel 6, derde lid, Tijdelijke wet ambulancezorg
  Artikelen: 19, 22
 8. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitel Wet BIG
  Tekst: tekst
 10. Beoordelingskader 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
  Tekst: tekst
 11. Beoordelingskader 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek – Versie 4.0
  Tekst: tekst
 12. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.4.1.3
 13. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 14. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 1
 15. Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur
  Artikel: 1
 16. Besluit functionele zelfstandigheid
  Artikel: 1
 17. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 6
 18. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
  Artikel: 1
 19. Besluit opleidingseisen apotheker
  Artikel: 1
 20. Besluit opleidingseisen arts
  Artikel: 1
 21. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
  Artikel: 1
 22. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikelen: 1, 6, 9
 23. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikel: 1
 24. Besluit opleidingseisen tandarts
  Artikel: 1
 25. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikel: 1
 26. Besluit periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 27. Besluit psychotherapeut
  Artikel: 1
 28. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 30. Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart
  Artikel: 110
 31. Besluit zeevisvaartbemanning
  Artikel: 66
 32. Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Teksten: tekst, tekst
 33. Document Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek – versie 2.1 (Juni 2014 – Juni 2018)
  Tekst: tekst
 34. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 35. Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’
  Bijlage: 3
 36. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 37. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
  Bijlage: bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 38. Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg
  Artikelen: 19, 22
 39. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 1
 40. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 41. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 1
 42. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 43. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 44. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
  Artikelen: 1, 3, 5
 45. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
  Artikel: 1
 46. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  Artikel: 1
 47. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
  Artikel: 1
 48. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.2.2, 6.2.8
 49. Regeling ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg'
  Bijlage: 5
 50. Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek - Versie 1.1 (Juni 2010 – Juni 2014)
  Tekst: tekst
 51. Registratiebesluit BIG
  Artikel: 1
 52. Richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s 2017
  Bijlage: bijlage
 53. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
  Artikel: 1
 54. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
  Artikel: 1
 55. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid physician assistant
  Artikel: 1
 56. Tijdelijke wet ambulancezorg
  Artikel: 10a
 57. Tuchtrechtbesluit BIG
  Artikel: 1
 58. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 60
 59. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 13d
 60. Wet op bijzondere medische verrichtingen
  Artikel: 1
 61. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 62. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 63. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 64. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
  Bijlage: bijlage
 65. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina