Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (decentralisatie [...] van de overname van het economisch claimrecht)

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 03-08-2005 t/m heden

Wet van 11 november 1993, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en regeling van de overname van het economisch claimrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de instellingen voor hoger beroepsonderwijs grotere beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de huisvestingsvoorzieningen te verschaffen;

dat in verband met de overdracht van de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de huisvesting voor het hoger beroepsonderwijs een verrekening met het Rijk moet plaatsvinden ten aanzien van de bestaande huisvesting van de instellingen voor hoger beroepsonderwijs;

dat in verband daarmee wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593) wenselijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onder D, voor zover het betreft artikel 2.17, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1994.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 november 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

B. de Vries

Uitgegeven de negende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven