EER-Uitvoeringswet

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Wet van 11 november 1993, tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst tussen de EEG, EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen en bij Protocol van 17 maart 1993 aangepaste Overeenkomst tussen de EEG, de EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte een aantal wetten dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 8. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 11 november 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Financiën,

W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

B. de Vries

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de zevende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven