Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 21-11-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 584);

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 21 oktober 1993, kenmerk Sch/mvd/A/93/084, vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1993)

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 1 november 1993, kenmerk VMP/O-933087);

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) stelt voor de prestaties van personen en instellingen die in artikel 1, onder B, nummer 5, artikel 1, onder A nummer 32 en artikel 2 onder b, in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat

  • a. voor zover die prestaties worden geleverd in de ziekenfondspraktijk een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 158 mln bewerkstelligt.

   Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialistische hulp in de ziekenfondspraktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 maximaal f 942 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen en autonome volumegroei). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1992, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven f 193 mln meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau ad f 942 mln. Het verschil tussen de opbrengst van de neerwaartse aanpassing en de bij ongewijzigd beleid verwachte overschrijding, wordt geacht opgelost te worden in 1994 met andere maatregelen dan neerwaartse aanpassing van de tarieven;

  • b. voor zover die prestaties worden geleverd in de particuliere praktijk een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 151 mln bewerkstelligt. Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialistische hulp in de particuliere praktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 maximaal f 1043 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen en autonome volumegroei). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1992, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven f 204 mln meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau ad f 1043 mln. Het verschil tussen de opbrengst van de neerwaartse aanpassing en de bij ongewijzigd beleid verwachte overschrijding, wordt geacht opgelost te worden in 1994 met andere maatregelen dan neerwaartse aanpassing van de tarieven;

  • c. voor zover die prestaties worden geleverd in het kader van de AWBZ-praktijk (zelfstandig declarerende psychiaters) een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 28 mln bewerkstelligt. Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialistische hulp in de AWBZ-praktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 maximaal f 78 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen en autonome volumegroei). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1992, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven f 79 mln meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau ad f 78 mln. Het verschil tussen de opbrengst van de neerwaartse aanpassing en de bij ongewijzigd beleid verwachte overschrijding, wordt geacht opgelost te worden in 1994 met andere maatregelen (waaronder het schrappen van de verlengde arm-constructie) dan neerwaartse aanpassing van de tarieven. De spreiding van de tariefkorting dient in samenhang met de vigerende tariefmaatregel zodanig te worden vastgesteld dat deze uiterlijk per 1 januari 1996 expireert.

   Revalidatie-geneeskunde is begrepen in 1a en 1b.

 • 2 De afzonderlijke richtlijnen maken onderscheid naar specialisme indien WVC daartoe bij addendum bij deze aanwijzing op een nader te bepalen tijdstip voor definitieve vaststelling van de nieuwe tarieven opdracht geeft. In dit addendum wordt de wijze en het niveau van differentiatie aangegeven. Onderscheid naar specialisme of een niet generieke neerwaartse aanpassing, is ook mogelijk op basis van voorstellen van partijen terzake aan het Cotg en het Cotg daartoe besluit.

 • 3 In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven