Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 21-11-1993 t/m heden

Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 584);

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 21 oktober 1993, kenmerk Sch/mvd/A/93/084, vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1993);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 1 november 1993, kenmerk VMP/O, 933087);

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) stelt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, onder nummer 10 in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat op de aanvaardbare kosten 1994 een korting wordt toegepast, waardoor vanaf dat jaar in totaal een verlaging van f 50 mln structureel ten opzichte van 1993 wordt gerealiseerd (exclusief definitieve loon- en prijsbijstellingen) met inachtname van hetgeen is vermeld onder het tweede en het derde lid.

  • 2 De verlaging van de aanvaardbare kosten is niet van toepassing op de zelfstandig in het kader van de AWBZ erkende verslavingsklinieken en klinieken voor kinderen en jeugd, op de als zodanig erkende afdelingen voor verslaafdenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie, alsmede op de poli- en deeltijdactiviteiten van Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen.

  • 3 De verlaging van de aanvaardbare kosten wordt generiek toegepast, tenzij betrokken partijen anders voorstellen.

  • 4 In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek om goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven