Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 21-11-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 584);

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 21 oktober 1993, kenmerk Sch/mvd/A/93/084, vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1993)

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 1 november 1993, kenmerk VMP/O-933087);

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) stelt voor de prestaties van personen en instellingen, die in artikel 1, onder B, nummer 2 onderscheidenlijk onder A, nummer 25 en 32, in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat,

    • a. voor zover die prestaties worden geleverd in de ziekenfondspraktijk, een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 41 mln bewerkstelligt. Het aanvaardbaar kostenniveau voor de tandheelkundige hulp geleverd door algemeen practici in de ziekenfondspraktijk, voor het totaal van in rekening te brengen tarieven is over 1994 maximaal f 841 mln (exclusief definitieve loon- en prijsbijstellingen). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1992, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven f 41 mln meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau ad f 841 mln.

    • b. voor zover die prestaties worden geleverd in de particuliere praktijk, een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 55 mln bewerkstelligt. Het aanvaardbaar kostenniveau voor de tandheelkundige hulp geleverd door algemeen practici in de particuliere praktijk, voor het totaal van in rekening te brengen tarieven is over 1994 maximaal f 1276 mln (exclusief definitieve loon-en prijsbijstellingen). Verondersteld is dat dit bedrag f 382 mln bevat aan techniekkosten waarop de korting geen betrekking heeft. Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1992, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven exclusief de techniekkosten f 55 mln meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau ad f 1276 mln.

  • 2 Tenzij het Cotg op voorstel van de representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars anders besluit, neemt het Cotg generieke tariefmaatregelen.

  • 3 In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven