Regeling bezwaarschriftencommissie 1993

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Regeling bezwaarschriftencommissie 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. commissie:

commissie, bedoeld in artikel 2;

b. ministerie:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie voor de bezwaarschriften.

 • 2 De Commissie heeft tot taak desgevraagd het ministerie te adviseren over te nemen beslissingen op bezwaar- en beroepschriften.

 • 3 De Commissie kan desgevraagd andere bestuursorganen, werkzaam op het terrein van de landbouw, het natuurbeheer of de visserij, adviseren over te nemen beslissingen op bezwaar- en beroepschriften.

Artikel 3

Alvorens advies uit te brengen kan de Commissie:

 • a. belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord;

 • b. degene die de bestreden beslissing heeft genomen of voorbereid in de gelegenheid stellen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op de zaak te geven;

 • c. getuigen en deskundigen horen.

Artikel 4

 • 1 De minister benoemt de leden van de Commissie.

 • 2 De minister benoemt een lid tot voorzitter.

 • 3 Het lidmaatschap eindigt bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaren.

 • 4 De minister voegt aan de commissie een secretaris toe en één of meer plaatsvervangend secretarissen.

Artikel 5

 • 1 De Commissie is verdeeld in enkelvoudige en meervoudige afdelingen, die ieder de taak van de Commissie vervullen.

 • 2 Een enkelvoudige afdeling bestaat uit één lid, dat niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het ministerie.

 • 3 Een meervoudige afdeling bestaat uit ten minste drie leden.

 • 4 De voorzitter van een meervoudige afdeling is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het ministerie.

 • 5 Een meervoudige afdeling bestaat in meerderheid uit personen die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest.

Artikel 6

 • 1 De voorzitter van de Commissie stelt de afdelingen van de Commissie samen en bepaalt voor welk gedeelte zij de taak van de Commissie vervullen.

 • 2 Een enkelvoudige afdeling kan een zaak verwijzen naar een meervoudige afdeling.

Artikel 7

De Commissie kan de archieven van het ministerie raadplegen en de stukken, indien zij dit in verband met haar taak nodig oordeelt, opvragen.

Artikel 8

Iedere ambtenaar van het ministerie geeft aan een oproep of een verzoek van de commissie gehoor.

Artikel 9

Deze regeling is mede van toepassing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 10

 • 1 De Regeling bezwaarschriftencommissie (Stcrt. 1989, 222) wordt ingetrokken.

 • 2 Een benoeming tot lid van en een toevoeging als secretaris of plaatsvervangend secretaris aan de commissie op grond van de Regeling bezwaarschriftencommissie worden gelijkgesteld met een zodanige benoeming, onderscheidenlijk toevoeging, op grond van artikel 4.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 4, derde lid, dat in werking treedt op 1 januari 1995.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bezwaarschriftencommissie 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina