Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 30-11-2005

Besluit van 10 november 1993, houdende aanpassing van een aantal besluiten aan de Algemene wet bestuursrecht (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 12 juli 1993, nr. 93035641/1325, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, de TNO-wet, de Wet op de onderwijsverzorging, de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 20 oktober 1993, nr. OR 93000153/Alg);

De Raad van State gehoord (advies van 22 september 1993, nr WO5.93 0490);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 8 november 1993, nr. 93087978/1325, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 9. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De commissie bedoeld in artikel 25 van het Besluit studietoelagen W.V.O. blijft bestaan voor de duur van de behandeling van de verzoeken om nadere herziening die voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht zijn ingediend. De artikelen 24 tot en met 28 van dat besluit studietoelagen W.V.O. blijven van toepassing op die verzoeken om nadere herziening.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De in artikelen I-H27 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel bedoelde commissie blijft bestaan voor de duur van de behandeling van de beroepschriften die op grond van artikel I-H26 zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen

J. M. M. Ritzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de drieëntwintigste november 1993

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven