Vaststellingsregeling regionaal examenprogramma directie Noord-Nederland (Waddenzee)

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 03-12-1993 t/m 01-11-2005

Regeling, houdende vaststelling regionaal examenprogramma directie Noord-Nederland i.o. van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, bedoeld in artikel 18 van het Besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18, eerst [tekstcorrectie :"eerst" moet zijn "eerste"] lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. regionaal examenprogramma:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

b. grondige kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en beheerst, en kan te allen tijde als parate kennis worden toegepast zonder de hulp van op schrift gestelde gegevens;

c. kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en ten tijde van het toepassen van deze kennis kan gebruik gemaakt worden van op schrift gestelde gegevens;

d. bedrevenheid:

de vaardigheid om het onder b en c bedoelde in de praktijk toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Het examenprogramma voor de modules van het regionaal examen ter verkrijging van de regionale kwalificatie voor het werkgebied van de verkeersdienst Waddenzee bevat de volgende eisen:

 • a. voor de module regionale communicatieprocedures:

  • 1º. grondige kennis van: radio- en telefonieprocedures conform vigerende regelgeving bij het verstrekken van verkeersinformatie;

  • 2º. bedrevenheid in: het toepassen van het onder 1° genoemde vak.

 • b. voor de module regionale nautische kennis:

  grondige kennis van: de hydrografische aspecten in de regio.

 • c. voor de module verkeersdienstenapparatuur:

  • 1º. grondige kennis van: de in de regio gebruikte walapparatuur, informatieverwerkende systemen en randapparatuur;

  • 2º. bedrevenheid in: het bedienen van de beeldschermen en informatieverwerkende systemen.

 • d. voor de module regionale scheepvaartverkeersreglementering:

  • 1º. grondige kennis van: de relevante reglementering met betrekking tot het scheepvaartverkeer;

  • 2º. grondige kennis van: de uit de algemene scheepvaartverkeersreglementering voortvloeiende regelingen;

  • 3º. kennis van: de voor de regio relevante reglementering met betrekking tot milieu en vervoer gevaarlijke stoffen;

  • 4º. bedrevenheid in; het toepassen van de onder 1°, 2° en 3° genoemde vakken.

 • e. voor de module regionale topografie en geografie:

  • 1º. grondige kennis van: de topografie van de regio;

  • 2º. kennis van: de regionale nautische en hydrografische publikaties;

  • 3º. bedrevenheid in: het toepassen van de onder 1° en 2° genoemde vakken bij de planning en de toewijzing van ligplaatsen.

 • f. voor de module regionale verkeersdienst:

  • 1º. grondige kennis van: de relevante richtlijnen ter uitvoering van regelingen voor verkeersbegeleidende systemen van de IMO;

  • 2º. bedrevenheid in: het toepassen van het onder 1° genoemde vak.

 • g. voor de module regionale organisatie van de verkeersafwikkeling:

  • 1º. grondige kennis van: de relevante instanties, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de afwikkeling van het scheepvaartverkeer;

  • 2º. grondige kennis van: de procedure met betrekking tot de verkeersafwikkeling;

  • 3º. bedrevenheid in: het toepassen van het onder 2° genoemde vak.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Iedere schriftelijke, mondelinge dan wel praktische examinering van de in artikel 2 genoemde modules duurt maximaal 90 minuten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 1992.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven