Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (herziening raadkamerprocedure)

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Wet van 8 november 1993 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wegenverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met herziening van de raadkamerprocedure

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, de Wegenverkeerswet en de Wet op de economische delicten te wijzigen met betrekking tot de raadkamerprocedure, in het bijzonder betreffende de openbaarheid van deze procedure.

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

De artikelen I tot en met III hebben geen gevolgen voor procedures die reeds aanhangig zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel V

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 november 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de drieëntwintigste november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina