Regeling startnotitie milieu-effectrapportage

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-07-2005 t/m 30-06-2010

Regeling startnotitie milieu-effectrapportage

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.12, zesde lid, van de Wet milieubeheer

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

In deze regeling wordt onder de wet verstaan: de Wet milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

De mededeling, bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, van de wet bevat tenminste:

  • a. naam en adres van betrokkene;

  • b. een globale beschrijving van hetgeen met de activiteit wordt beoogd;

  • c. een globale beschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteit;

  • d. een globale beschrijving van de plaats of de plaatsen, waar de voorgenomen activiteit wordt gedacht;

  • e. een vermelding van het besluit dan wel de besluiten, bij de voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt;

  • f. een overzicht van eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die betrekking hebben op de activiteit, bedoeld onder c, en die invloed kunnen hebben op het besluit dan wel de besluiten ter voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en

  • g. een globale beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu binnen en, voorzover van toepassing, buiten Nederland.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Het Besluit startnotitie milieu-effectrapportage wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling startnotitie milieu-effectrapportage.

's-Gravenhage, 4 november 1993

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven