Besluit klachtenbehandeling Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2019

Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent de samenstelling van commissies als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de wijze waarop klachten door besturen en commissies worden behandeld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931796;

Gelet op de artikelen 41, tweede lid, en 76, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nr. W0.3.93.0455);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 november 1993, nr. 399244/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een klacht wordt zodanig behandeld dat een zorgvuldige beslissing op de klacht is gewaarborgd.

 • 2 De behandeling geschiedt overeenkomstig een door het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis te treffen regeling, die in ieder geval waarborgt dat:

  • a. aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht;

  • b. de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht in staat worden gesteld te worden gehoord;

  • c. de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht, zich kunnen doen bijstaan door door hen aan te wijzen personen;

  • d. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt beschermd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Een klachtencommissie wordt zodanig samengesteld, dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op de klacht te allen tijde is gewaarborgd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een klacht wordt behandeld door ten minste drie leden van een klachtencommissie, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is bij of voor het psychiatrisch ziekenhuis.

 • 2 Bij de behandeling van een klacht is in ieder geval een jurist betrokken, alsmede:

  • a. een orthopedagoog, als het een persoon betreft die is opgenomen in een zwakzinnigeninrichting;

  • b. een verpleeghuisarts, als het een persoon betreft die is opgenomen in een verpleeginrichting;

  • c. een psychiater als het een persoon betreft die is opgenomen in een ander psychiatrisch ziekenhuis dan genoemd onder a en b.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In de schriftelijke mededeling bedoeld in artikel 41, derde lid, van de wet, wordt bekend gemaakt op welke wijze van de regeling, bedoeld in artikel 2, kennis kan worden genomen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, bedoeld in artikel 80, tweede lid, van de wet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit klachtenbehandeling Bopz.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 3 november 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de negende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven