Besluit middelen en maatregelen Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 17-01-1994 t/m 31-12-2019

Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent middelen en maatregelen, die kunnen worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties in psychiatrische ziekenhuizen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931795;

Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nummer W03 930456);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 november 1993, nr. 399246/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Als middelen en maatregelen, die kunnen worden toegepast in gevallen als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de wet, worden aangewezen:

  • a. afzondering, waaronder wordt verstaan het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde eenpersoons kamer;

  • b. separatie, waaronder wordt verstaan het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt, niet zijnde een patiënt verblijvend in een verpleeginrichting, in een speciaal daarvoor bestemde en door Onze minister als separeerverblijf goedgekeurde afzonderlijke ruimte;

  • c. fixatie, waaronder wordt verstaan het op enigerlei wijze beperken van een patiënt in zijn bewegingsmogelijkheden;

  • d. medicatie, waaronder wordt verstaan het aan een patiënt toedienen van geneesmiddelen;

  • e. toediening aan een patiënt van vocht of voeding.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De in artikel 2 bedoelde middelen en maatregelen worden ten hoogste gedurende zeven opeenvolgende dagen toegepast.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit middelen en maatregelen Bopz.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 november 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven