Besluit rechtspositieregelen Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 16-02-2019 t/m 31-12-2019

Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent eisen aan huisregels, informatieverschaffing en behandelingsplan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931799;

Gelet op artikel 37, vierde lid en artikel 38, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nr. W03.93.0454);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 november 1993, nr. 399245/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Een behandelingsplan, als bedoeld in artikel 38, eerste lid van de wet, bevat de therapeutische middelen die zullen worden toegepast teneinde een zodanige verbetering van de stoornis van de geestvermogens van de patiënt te bereiken, dat het gevaar op grond waarvan deze in het psychiatrisch ziekenhuis moet verblijven wordt weggenomen.

  • 2 Het behandelingsplan wordt zodanig opgesteld dat een regelmatige toetsing van de middelen die erin zijn opgenomen aan de bereikte resultaten mogelijk is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De huisregels, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet, bevatten geen andere regelen dan die nodig zijn voor een ordelijke gang van zaken en de veiligheid, passend bij de doelgroep, in het psychiatrisch ziekenhuis. Zij beperken de vrijheid van handelen van de patiënt niet verder dan voor een dergelijke gang van zaken nodig is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In het schriftelijk overzicht van de op grond van de wet aan de patiënt toekomende rechten, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet, wordt telkens aangegeven bij wie de patiënt de aanspraak op zijn recht geldend kan maken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit rechtspositieregelen Bopz.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 november 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven