Wijzigingswet Kieswet

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 03-12-1993 t/m 13-11-2007

Wet van 2 november 1993, tot wijziging van de Kieswet in verband met de mogelijkheid tot instelling van stembureaus, welke uitsluitend zijn bestemd voor per brief uit te brengen stemmen op diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland alsmede op het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor kiesgerechtigde Nederlanders die buiten Nederland werkelijke woonplaats hebben, de procedure van stemuitbrenging per brief te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Bij de in 1994 te houden verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en van de Nederlandse leden van het Europese Parlement blijft artikel M 13, tweede lid, van de Kieswet buiten toepassing.

Artikel III

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de zestiende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven