Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1993

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1993

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 24 juni 1993, BU/17703/93 en 28 oktober 1993, BU/30153/93);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1993’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage . Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1993 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is het bedrag dat het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1992 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeert, te weten f 1038, 7 mln..

Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 716,9 mln. (70,3%), een materieel deel ad f 302,2 mln. (29,7%) en een incidenteel deel van f 19,6 mln..

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op grond van de taakstelling ziekteverzuim van 0,5% over 1992 wordt het macro-budget verlaagd met f 3,4 mln.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met het niet meer uitgeven van het blad ‘Welzijn’ wordt het macro-budget verlaagd met het bedrag dat rechtstreeks ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten kwam, te weten f 1,5 mln., waarvan het arbeidsvoorwaardendeel f 1,1 mln. is en het materiële deel f 0,4 mln.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met toename van het aantal verplicht verzekerden ziekenfondsverzekering wordt het macro-budget verhoogd met f 14,8 miljoen, waarvan het arbeidsvoorwaardendeel f 10,4 miljoen is en het materiële deel f 4,4 miljoen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de extra kosten in verband met werkzaamheden van het Centraal Administratiekantoor AWBZ (CAK) wordt het macro-budget verhoogd met f 0,7 miljoen (incidenteel).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1993 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 716,9 miljoen per saldo verhoogd met f 24,6 miljoen, als gevolg van:

  • a. f 3,4 miljoen verlaging in verband met het onder 3 vermelde;

  • b. f 1,1 miljoen verlaging in verband met het onder 4 vermelde;

  • c. f 10,4 miljoen verhoging in verband met het onder 5 vermelde:

  • d. f 18,7 miljoen verhoging als gevolg van de loonkostenontwikkeling van 2,59%.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1993 wordt het materiële deel van f 302,2 miljoen per saldo verhoogd met f 12,1 miljoen, als gevolg van:

  • a. f 1,5 miljoen verhoging in verband met het onder 2 vermelde;

  • b. f 0,4 miljoen verlaging in verband met het onder 4 vermelde;

  • c. f 4,4 miljoen verhoging in verband met het onder 5 vermelde;

  • d. f 6,6 miljoen verhoging als gevolg van de voorcalculatorische prijsstijging van 2,15%.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Gelet op de punten 1 tot en met 8 is het totale bedrag van de definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1993 f 1.056,5 miljoen. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 741,5 miljoen (f 716,9 miljoen + f 24,6 miljoen) en het materiële deel bedraagt f 314,3 miljoen (f 302,2 miljoen + f 12,1 miljoen). Voorts is incidenteel toegevoegd een bedrag van f 0,7 miljoen voor de extra werkzaamheden van het CAK. Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten voor de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ.

De

Staatssecretaris

vanWelzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven