Wijziging Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 31-10-1993 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende mede namens de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 73 van de Veewet, artikel 26a, eerste lid, van de Vleeskeuringswet en de artikelen 13, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Vee en Vlees, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, het Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van de betalingsplichtige aanbieder brengt de directeur de vergoeding die vanaf 1 juni 1993 tot aan de inwerkingtreding van deze regeling verschuldigd was ingevolge het bepaalde in artikel 8 in overeenstemming met het bepaalde in artikel I, onderdeel C.

  • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient vóór 15 december 1993 door de directeur te zijn ontvangen.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot 1 juni 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven