Wijziging diverse regelingen tarieven RVV

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 31-10-1993 t/m 23-01-2004

Wijziging diverse regelingen tarieven RVV

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 73 van de Veewet, de artikelen 13, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Nertsen-Ziektewet, artikel 2 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren en artikel 2 van de Vogelziektenwet;

Gezien het advies van Produktschap voor Vee en Vlees, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, het Produktschap voor Veevoeder, het Produktschap voor Zuivel en het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven uitvoer vee 1993.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van de betalingsplichtige aanbieder brengt de directeur de vergoeding die vanaf 1 juni 1993, onderscheidenlijk 1 juli 1993, tot aan de inwerkingtreding van deze regeling verschuldigd was ingevolge het bepaalde in onderscheidenlijk:

  • a. artikel 38a van de Regeling keuring en tarieven pluimveevlees 1992;

  • b. artikel 4, eerste lid, van de Regeling tarievenuitvoer vee 1993;

  • c. artikel 6 van de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993;

  • d. artikel 4 van de Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993,

   in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen I, onnderdeel B, II, onderdeel 1 en 2, III, onderdeel B, onderscheidenlijk IV, onderdeel B.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient vóór 15 december 1993 door de directeur te zijn ontvangen.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met de ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven